Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Odborník: Vzdělávání založené na memorování není do budoucna udržitelné

10. 05. 2021 - Pražský inovační institut

Vyučovat v souvislostech a vzájemně propojených tematických blocích, zaměřit se na osobnostní rozvoj žáků, jejich klíčové kompetence a na to, aby se zajímali o svět kolem sebe. Škola Můj Projekt nově nabízí školám bezplatnou podporu k návratu dětí do lavic v rámci takzvané  MUPy online.  Jaké ohlasy na tento projekt jsou, na čem je založena jeho vzdělávací koncepce a jak by měla vypadat škola budoucnosti? Přečtěte si rozhovor s Václavem Zemanem, koordinátorem propagace společnosti Škola Můj Projekt.

Jak vznikl nástroj MUPy online? Co vás inspirovalo?

Nástroj MUPy online jsme vyvíjeli v posledních dvou letech. Navazujeme s ním na Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí, nástroj, se kterým pracujeme ve školách využívajících koncepci Škola Můj Projekt již zhruba pět let. V případě Map učebního pokroku jsme se inspirovali i v zahraničí. V řadě západoevropských i anglosaských vzdělávacích systémech jsou podobná vývojová kontinua i pro oblast měkkých dovedností dlouhodobě běžnou součástí vzdělávání. Inspirovali jsme se australským, novozélandským a skotským kurikulem. Pracovali jsme i s materiály z Velké Británie, Singapuru či od organizace UNESCO. Dlouhou dobu jsme trávili rešeršemi, abychom se inspirovali materiály, které jsou inovativní, vhodné pro naše školní prostředí a zejména v souladu se současnou proměnou vzdělávání.

Máte už nějaké ohlasy? Jaké školy se zatím zapojily?

O přístup do prostředí MUPy online projevilo zájem již více než 150 škol. V tuto chvíli jim postupně zřizujeme přístup, seznamují se s prostředím před tím, než do něj přizvou i žáky. Některé školy už využívají jednotlivé aktivity, které je možné využít ve výuce i samostatně. Podrobnější informace o tom, jak se jim s prostředím pracuje, budeme mít po prvních supervizních online setkáních, která budeme pořádat pro uživatele prostředí od druhého květnového týdne jednou za čtrnáct dnů. Hlásí se zatím široká paleta škol – od velkých státních, přes soukromé i menší komunitní.

Pro jakou věkovou skupinu dětí je nástroj primárně určen?

Nástroj je primárně určený pro žáky obou stupňů základních škol. Mohou s ním tedy pracovat i víceletá gymnázia v ročnících, které odpovídají základním školám. Učitelé a studenti středních škol mohou do jisté míry pracovat s mapami pro 9. ročník, případně si mapy i aktivity upravit dle potřeby a úrovně žáků. V příštím roce budeme mít k dispozici i mapy a aktivity pro středoškoláky.

Jste autory inovativní vzdělávací koncepce. Na čem je založena?

Jde skutečně o koncepci, která systémově podporuje celou školu, což zesiluje její účinnost. Zabýváme se tedy celkovou kvalitou školy, podporou vedení školy, učitelů, žáků a jejich rodičů nebo se zaměřujeme přímo na vzdělávací proces. Nabízíme tak školám komplexní nabídku nástrojů a na nich navázané podpory, která jim ve výuce umožní řadu důležitých prvků – vyučovat v souvislostech ve vzájemně propojených tematických blocích, zaměřit se na osobnostní rozvoj žáků, rozvoj jejich klíčových kompetencí i na to, aby se zajímali o svět kolem sebe, v blízkém i vzdálenějším okolí školy i svých domovů a aby pomocí vlastních aktivit a projektů přispívali k řešení problémů, které kolem sebe vidí. Ve zkratce o tom říkáme, že chceme, aby škola učila žáky přebírat zodpovědnost za sebe i za svět kolem nich. Celý koncept je využitelný jako celek, ale i jeho dílčí části, pokud by se škola rozhodla zaměřit jen na některou z nich.

Jaké školy ji využívají?

Pro rozsáhlejší a dlouhodobější spolupráci se na nás prozatím obrací především soukromé školy, které stojí buď na začátku své cesty a skládají si své směřování a podobu budoucí výuky. Poté nás kontaktují školy, které mají za sebou již několik let fungování, vědí, jak chtějí, aby jejich škola vypadala, ale zároveň po několika letech zjistily, jaké oblasti jsou pro ně náročné a se kterými si rády nechají pomoct od někoho zvenku. Jednotlivých seminářů nebo webinářů k dílčím tématům, jako je například využití reflexe ve výuce nebo právě práce se samostatnými projekty žáků, se pak běžně účastní i jednotliví učitelé ze všech typů škol, včetně velkých státních škol, kteří se zajímají o inovativní postupy ve vzdělávání a kteří dané téma mohou využít i samostatně při práci se svou třídou nebo třídami.

Je v možnostech ředitelů českých státních škol využívat například vaši koncepci? Jak je to pro ně finančně náročné ?

 Ano, celá koncepce je velmi variabilní v tom, v jakém rozsahu a s jakou finanční náročností je možné ji ve škole uplatnit. Na začátku každé spolupráce tak s vedením školy analyzujeme aktuální stav školy, to, jaké oblasti ve škole fungují dobře, na jaké bychom se naopak mohli zaměřit více a podle toho nastavíme plán podpory školy. Součástí dlouhodobé podpory školy je i pevně stanovený rozsah pravidelné podpory pedagogů ve formě supervizí, mentoringu nebo koučování vedení školy. Ze zkušenosti víme, že pro školu může být velmi výhodné, když se podpůrné aktivity směrem ke škole sjednotí takto pod jednu střechu, než když s učiteli nebo vedením pracuje několik různých organizací, každý tak trochu po svém. Velkou výhodou je i případná podpora zavádění inovativních metod do škol ze strany zřizovatelů.

České školství teď prochází náročnou zkouškou, která může pomoci v nastartování potřebných změn. Jak mohou vaše nástroje školám pomoci k takovým změnám?

 Nástroje koncepce Škola Můj Projekt mohou pomáhat v několika oblastech. Jedna z těch, které pokládáme za nejdůležitější, je to, aby děti škola bavila a cítily se mnohem více její součástí. Mezinárodní srovnání opakovaně ukazují, že čeští školáci chodí do školy téměř nejméně rádi ze všech sledovaných evropských zemí. Věříme, že prvky jako je osobní rozvoj, poznávání sebe sama a svých silných a slabých stránek, které poté využijí ve svém profesním životě, můžou pro řadu dnešních žáků o dost zvýšit jejich zájem o školu i její atraktivitu. Stejně tak práce s nástroji jako je Výuka v projektech, při které se žáci mohou mnohem více zapojovat do rozhodování o tom, co se ve škole bude dít a jak bude vypadat výuka, může být pro řadu žáků zajímavým podnětem.  Díky podrobné analýze také umíme získat přesná data o aktuálním stavu školy v řadě důležitých oblastí a ta pak srovnat se stavem po určité době spolupráce. I tato znalost dat a práce s nimi může být pro sledování změn v samotných školách i českém školství jako celku velmi zajímavá.

Rodiče také díky distanční výuce vidí, co se jejich děti učí a volá se po změnách v obsahu výuky. Jak na školách, které se řídí vaší koncepcí, řešíte toto téma?

S rodiči škol býváme v kontaktu od počátku každé dlouhodobější spolupráce. Představujeme jim vždy celou koncepci i to, jak budeme ve škole působit, co se může měnit na základě zavádění našich nástrojů, v čem s nimi můžeme spolupracovat. Cenné pro rodiče je, že při spolupráci se školami zvenčí dohlížíme na jejich kvalitu podle předem nastavených kritérií. Rodiče mají zároveň jistotu toho, že školu budeme dlouhodoběji podporovat v oblastech rozvoje učitelů i řízení školy. To je jedna z výhod komplexního přístupu naší koncepce. Zároveň školám, které podporujeme, nabízíme k využití takzvanou Analýzu potřeb rodičů a dětí. Během zápisu nebo kdykoliv během školní docházky tak mohou rodiče i škola vyplnit online dotazník v řadě oblastí týkající se chodu školy i podoby výuky. Vzájemně pak mohou srovnávat, nakolik jsou v souladu a v čem se jejich potřeby liší. Nemá jít o podmínku rozhodující o přijetí či nepřijetí dítěte, spíše o podnět k vzájemné diskuzi. S tím tématem tedy pracujeme dlouhodobě od začátku spolupráce se školou.

Jak by měla vypadat škola budoucnosti, aby odpovídala tomu, co pro děti bude v budoucnu důležité? Často se zmiňuje, že školní systém je hodně o memorování. Daří se toto změnit?

Je zřejmé, že model vzdělávání založený na memorování a zapamatování řady faktů je do budoucna neudržitelný. Není po něm poptávka ani ze strany zaměstnavatelů ani ze strany stále více rodičů. Příprava na moderní pracovní trh budoucnosti stojí nejen na odborných znalostech a dovednostech, ale také například na velké flexibilitě a na měkkých dovednostech, jako je schopnost spolupráce v týmu, komunikativnost, rychlé přizpůsobení se novým situacím a podmínkám. To, jak být více trpělivý nebo jak zvládat překážky, se přitom učíme mnohdy déle než to, jak obsluhovat nějaký stroj nebo prodávat konkrétní výrobek. Základem přístupu ve vzdělávání, o který usilujeme, je přizvat žáky do procesu vzdělávání tak, aby byli jeho aktivními spolutvůrci ve všech fázích výuky. Chceme brát žáky jako partnery a současně rozvíjet jejich zodpovědnost za vlastní učení, seberozvoj i vztah k okolí.

Foto: mupyonline.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram