Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Potravinová pomoc dětem - Hlavní město Praha

17. 10. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha  (dále také jen „kraj“), prostřednictvím Odboru školství, mládeže a sportu Hl. města Prahy, vyhlašuje za účelem realizace projektu ZK „Potravinová pomoc dětem - Hlavní město Praha“, v souladu s ust. § 10c a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů: Program „Potravinová pomoc dětem - Hlavní město Praha“ pro období od 1.1. 2024 – 31. 8. 2025 (dále jen „Program“).

Dotační program je vyhlášen v souladu s výzvou č. 03_22_026 „Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi“, Operační program Zaměstnanost plus, priorita 4 Materiální pomoc nejchudším osobám, specifický cíl 4.1: Řešit materiální deprivaci poskytnutím potravinové nebo základní materiální pomoci nejchudším osobám, včetně dětí, a zajistit doprovodná opatření na podporu jejich sociálního začleňování. Hlavní město Praha podala žádost o podporu projektu „Potravinová pomoc dětem - Hlavní město Praha“.

Podpora žadatelů (dále „žadatel“) je podmíněna vydáním rozhodnutí řídícího orgánu (dále „MPSV“) o podpoře individuálního projektu Hlavního města Prahy. Hlavní město Praha si vyhrazuje právo zrušit tento Program za předpokladu, že ve lhůtě do 31.12. 2023 nebude vydáno rozhodnutí MPSV o podpoře individuálního projektu Hlavního města Prahy.

CÍLE PROGRAMU

Cílem programu je zajištění bezplatného školního stravování dětem z mateřských škol a žákům základních a středních škol, jejichž rodina je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací nebo se ocitla v nepříznivé finanční situaci. Účelem podpory je poskytnout těmto dětem vyváženou stravu, zvýšit tak jejich školní docházku, účast na předškolním vzdělávání a odpoledních zájmových aktivitách. Celkově je snahou omezit jejich případné sociální vyloučení a zajistit jejich integraci do společnosti.

Distribuce pomoci bude probíhat ve školách, školských zařízeních nebo ve stravovacích zařízeních, příspěvek nebude vyplácen zákonným zástupcům dětí. V rámci prevence rizika stigmatizace dětí bude pomoc vydávána společně se stravou pro ostatní děti.

Žadatelům bude podpora z Operačního programu Zaměstnanost plus (dále také „OPZ+“) poskytována prostřednictvím Hlavního města Prahy. Finanční podpora je poskytována na způsobilé výdaje a bude určena na základě skutečně dosažených a řádně prokázaných jednotek, k nimž jsou stanoveny jednotkové náklady dle věkových kategorií podpořených dětí/žáků.

ZÁKLADNÍ INFORMACE A LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ PODPORY

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace/účelového neinvestičního příspěvku (dále jen „Žádost“) ve lhůtě:

od 16. 11. do 30. 11. 2023, do 12:00 hodin.

V této lhůtě je nutné Žádost doručit prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky Hlavního města Prahy: 48ia97h).

Žádosti doručené po této lhůtě, budou vyřazeny z dalšího procesu z důvodu nesplnění podmínek nastavených Programem.

Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti. Žádost doručená Hlavnímu městu Praze se nevrací. Žádost je evidována v elektronickém systému spisové služby GINIS. Žadatel je povinen na výzvu Hlavního města Prahy bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související s Žádostí.

Každý Žadatel může podat do Programu pouze 1 Žádost.

Osobní konzultace je nutno domluvit u níže uvedených referentů Odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy ( dále jen „ Odbor MHMP“ ) , ale nebudou probíhat poslední den lhůty pro podání Žádosti. Veškeré informace k Programu jsou k také k dispozici na www.praha.eu.

V průběhu lhůty pro podání Žádostí mohou žadatelé požadovat dodatečné informace relevantní k vypracování Žádosti včetně povinných příloh.

Dotazy lze zasílat e-mailem na uvedené kontakty, s jasným označením  Programu, kterého se dotaz týká. Po předchozí telefonické dohodě je možné poskytování i osobních konzultací.

Ilona Kumžáková Richterová, tel. 236 00 5294, e-mail: ilona.kumzakova.richterova@praha.eu

Výzva ke stažení TADY:

KE STAŽENÍ - ŽÁDOST:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram