Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ J. A. Komenského

24. 04. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 6 vyhlašuje

v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy J. A. Komenského, Praha 6, U Dělnického cvičiště 1 se sídlem U Dělnického cvičiště 1100/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov; IČO: 48 133 817 s předpokládaným jmenováním od 1. července 2024.

Předpoklady a požadavky pro výkon vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky základní školy: plná svéprávnost, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a znalost českého jazyka (vše dle § 3 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících …); délka praxe dle § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících …; znalosti v oblasti řízení školství dle § 5 odst. 2, případně odst. 3, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících …; odborná kvalifikovanost podle § 7 nebo § 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících …; organizační a řídící schopnosti.

V zalepené obálce uchazeč/uchazečka dodá: podepsanou přihlášku, ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (tj. vysokoškolský diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a případné doklady o dalším vícesemestrálním vzdělávání); doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem, vč. uvedení funkčního zařazení a délky započitatelné praxe; podepsaný strukturovaný životopis; podepsanou koncepci rozvoje příspěvkové organizace (max. 5 stran normostrany formátu A4); výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců); originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu vedoucího pracovního místa (ne starší 2 měsíců); u uchazečů/uchazeček narozených před 01.12.1971 také čestné prohlášení dle § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb., Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech…; ověřenou kopii dokladu o vykonání zkoušky z českého jazyka v případě získání příslušné odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost v jiném vyučovacím jazyce než českém.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů/uchazeček se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu: Úřad MČ Praha 6, odbor školství, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 nebo doručené do podatelny Úřadu městské části Praha 6 nejpozději do 09.05.2024, včetně. Obálku je třeba označit slovy: „Konkurz ZŠ a MŠ J. A. Komenského, neotevírat“.

Toto vyhlášení bylo schváleno usnesením RMČ Praha 6 č. 1568/24 ze dne 22.04.2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram