Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkurzní řízení na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace

25. 05. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 13

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení  na funkci ředitelky/ředitele

Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvkové organizace

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pe­­dagogických pracovnících a o změně některých zá­ko­nů, v platném zně­ní (dále jen "zákon o pedagogických pra­covnících"):

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zá­ko­na o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky pro výkon činnosti ředitelky/ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,
 • název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,
 • datum a podpis uchazeče/ky.

K přihlášce uchazeč/ka přiloží:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické pra­­xe po­tvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkč­ní­ho zařa­ze­ní,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje Mateřské školy U STROMU, Praha 13, Ovčí Há­jek 2174, příspěvkové organizace (rozsah max. 5 normostran),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve zně­­ní pozdějších předpisů,
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ře­ditele / ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup do funkce 1. 8. 2022

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané při­hlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, doručené na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Sluneční nám. 2580, 158 00 Praha nebo podané osobně do podatelny výše uve­­deného úřadu nej­­poz­ději do čtvrtka 9. 6. 2022 do 15:00 hod.

Obálku označte textem: "Konkurz - Mateřská škola U STROMU, Pra­ha 13, Ovčí Hájek 2174, příspěvková organizace - NEOTVÍRAT"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho prů­běhu bez udání důvodu zrušit.

Praha, 24. 5. 2022

Ing. David Vodrážka, v.r.

starosta městské části

Toto konkurzní řízení bylo vyhlášeno na základě usnesení Rady městské části Praha 13 č. UR 0224/2022 ze dne 23. 5. 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram