Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace Mateřská škola Montessori v Praze 12

23. 02. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 12

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace

Mateřská škola Montessori v Praze 12, IČO: 63832259,

se sídlem: Urbánkova 3347/2, 143 00 Praha 4 - Modřany

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 8. 2022

Předpoklady:

·    odborná kvalifikace podle ustanovení § 6 č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

·    příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. a) tohoto zákona,

·    svéprávnost,

·    bezúhonnost,

·    zdravotní způsobilost.

Požadavky:

·    organizační a řídící schopnosti,

·    základní ekonomické znalosti,

·    znalost problematiky školství a školských předpisů.

K přihlášce doložte:

·    úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

·    doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list atd.),

·    strukturovaný profesní životopis,

·    evaluaci cílů a záměrů ŠVP Mateřské školy Montesssori v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),

·    výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

·    lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Podání přihlášky

Prostřednictvím pošty či osobním doručením: Do konkursního řízení budou zařazeny vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany, nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12.

Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS MŠ MONTESSORI“

Prostřednictvím datové schránky: Přihlášku lze zaslat do datové schránky MČ – „ktcbbxd“. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.

Prostřednictvím emailu: Přihlášku lze zaslat na adresu podatelna@praha12.cz. Přihláška musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.

Přihláška musí být doručena nejpozději do uzávěrky dne 1. 4. 2022 do 12:00 hodin.

Případné dotazy na telefonu 244 028 309, Mgr. Petr Sečkař – referent odboru školství, e-mail: seckar.petr@praha12.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram