Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkursní řízení na obsazení místa ředitele/ky - Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12

26. 01. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 12

v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ky příspěvkové organizace

Základní škola a mateřská škola Na Beránku v Praze 12, IČO: 61386685, se sídlem: Pertoldova 3373/51, 143 00 Praha 4 - Modřany

Předpokládaný nástup do funkce: 1. 5. 2022

Předpoklady:

· odborná kvalifikace podle ustanovení § 7 nebo 8 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

· příslušná praxe podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. b) tohoto zákona,

· svéprávnost,

· bezúhonnost,

· zdravotní způsobilost.

Požadavky:

· organizační a řídící schopnosti,

· základní ekonomické znalosti,

· znalost problematiky školství a školských předpisů.

K přihlášce doložte:

· úředně ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

· doklad o dosavadním průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 tohoto zákona, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. potvrzení zaměstnavatelů, pracovní smlouvy, zápočtový list atd.),

· strukturovaný profesní životopis,

· evaluaci cílů a záměrů ŠVP Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 a podněty k jeho naplnění (maximálně 3 strany strojopisu),

· výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

· lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání funkce (ne starší 2 měsíců).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Informace o škole je možné získat u PaedDr. Miroslavy Veselíkové, zástupkyně ředitele školy, tel: 244 402 412, e-mail: zastupce@naberanku.cz.

Podání přihlášky:

· Prostřednictvím pošty či osobním doručením: Do konkursního řízení budou zařazeny vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad městské části Praha 12, odbor školství, Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany, nebo doručené do podatelny Úřadu MČ Praha 12.

Obálku označte slovy: „NEOTEVÍRAT – KONKURS ZŠ A MŠ NA BERÁNKU“

· Prostřednictvím datové schránky: Přihlášku lze zaslat do datové schránky MČ – „ktcbbxd“. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.

· Prostřednictvím emailu: Přihlášku lze zaslat na adresu podatelna@praha12.cz.

Přihláška musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem. Požadované přílohy k přihlášce (viz výše) musí být autorizovaně konvertovány.

Přihláška musí být doručena nejpozději do uzávěrky dne 4. 3. 2022 do 12:00 hodin.

Případné dotazy na telefonu 244 028 309, Mgr. Petr Sečkař – referent odboru školství, e-mail: seckar.petr@praha12.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram