Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

02. 02. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 8 vyhlašuje

v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů

konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky

Základní školy a mateřské školy Ústavní, Praha 8, Hlivická 1

Uchazeč o funkci musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti ředitele podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:
 • praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji v délce 4 roky (v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou uchazeč vykonává
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • znalost českého jazyka
 • znalost školských předpisů a školské problematiky
Podepsanou přihlášku do konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Ústavní, Praha 8, Hlivická 1, s uvedením identifikačních údajů uchazeče, zašlete poštou na adresu podatelny Úřad městské části Praha 8, U Meteoru 6, 180 48 Praha 8 nebo doručte osobně do podatelny Úřadu městské části Praha 8 nejpozději do středy 9. března 2022 do 17:00 hodin. Obálku označte slovy: „Konkurs ZŠ a MŠ Ústavní“.
K přihlášce přiložte:
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, potvrzený posledním zaměstnavatelem
 • strukturovaný životopis
 • koncepci dalšího rozvoje příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Ústavní, Praha  8, Hlivická 1 (v rozsahu maximálně 5 normostran), vč. souhlasu se zveřejněním
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • čestné prohlášení ve smyslu ust. § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narozeni po 1. prosinci 1971)
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
 • doklad o znalosti českého jazyka - v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram