Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo MŠ

28. 08. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 13 v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky / ředitele Fakultní mateřské školy SLUNÍČKO POD STŘECHOU při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964
Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"):
plná způsobilost k právním úkonům,
odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
bezúhonnost,
zdravotní způsobilost,
znalost českého jazyka,
příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky pro výkon činnosti ředitelky / ředitele:
znalost školských předpisů a školské problematiky,
základní ekonomické znalosti,
organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,
název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,
datum a podpis uchazeče/ky.
K přihlášce uchazeč/ka přiloží:
ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické pra-xe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního za-řazení,
strukturovaný životopis,
koncepci rozvoje Fakultní mateřské školy SLUNÍČKO POD STŘE-CHOU při Pedagogické fakultě UK, Praha 13, Mohylová 1964 (rozsah max. 5 normostran),
výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů/uchazeček narozených po 1. 12. 1971),
originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele / ředitelky mateřské školy (ne starší 2 měsíců).


Předpokládaný nástup do funkce 1. 1. 2024
Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané při-hlášky uchazeček/uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Sluneční nám. 2580, 158 00 Praha nebo doručené osobně do podatelny výše uve-deného úřadu nejpozději do pondělí 9. 10. 2023 do 12:00 hod.
Obálku označte textem: "Konkurz – FMŠ SLUNÍČKO POD STŘECHOU, Praha 13, Mohylová 1964 – NEOTVÍRAT"
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram