Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkurs MŠ Pohádka

22. 05. 2024 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 13

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky / ředitele Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pe-dagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"):

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky pro výkon činnosti ředitelky / ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,
 • název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,
 • datum a podpis uchazeče/ky.

K přihlášce uchazeč/ka přiloží:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • datovanou a vlastnoručně podepsanou koncepci rozvoje Mateřské školy POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187 (rozsah max. 5 normostran),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů (netýká se uchazečů/uchazeček narozených po 1. 12. 1971),
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele / ředitelky mateřské školy (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup do funkce 1. 9. 2024

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazeček/uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Sluneční nám. 2580, 158 00 Praha nebo doručené osobně do podatelny výše uvedeného úřadu nejpozději do pondělí 1. 7. 2024 do 12:00 hod.

Obálku označte textem: "Konkurz – MŠ POHÁDKA, Praha 13, Janského 2187 – NEOTVÍRAT"

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit.

Praha, 21. 5. 2024

Ing. David Vodrážka, v.r.

starosta městské části Praha 13

Vyhlášení tohoto konkurzního řízení bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 13 č. UR 0224/2024 ze dne 20. 5. 2024

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram