Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informace o přijímacím řízení na střední a vyšší odborné školy pro školní rok 2022/2023

05. 05. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

INFORMACE A PŘEHLED O POČTECH VOLNÝCH MÍST V DALŠÍCH KOLECH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NALEZNETE NA KONCI ČLÁNKU!

Vážené uchazečky a uchazeči, rodiče a zájemci o školství,

v rámci 26. ročníku veletrhu vzdělávání Schola Pragensis, byl zhotoven katalog škol, aby Vám poskytnul základní přehled o školách působících v regionu hlavního města Prahy. Vzhledem k tomu, že nejčastějším důvodem návštěvy veletrhu vzdělávání Schola Pragensis je budoucí studium na některé ze středních či vyšších odborných škol, předkládáme Vám stručný přehled informací vztahujících se k přijímacímu řízení na tyto školy pro školní rok 2022/2023.

Střední školy

Ředitel střední školy nejpozději do 31. ledna 2022 stanoví kritéria přijímacího řízení a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání.

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče (dále jen „uchazeč“) si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi přímo řediteli vybrané školy do 1. března 2022.

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky se koná pro obory vzdělání s maturitní zkouškou (vyjma zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou), a to ve 2 termínech. Přípravu jednotných písemných testů zabezpečuje Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání – CERMAT.

Termíny:

StudiumŘádný termín testůNáhradní termín testů
čtyřleté12. 4. 2022 13. 4. 202210. 5. 2022 11. 5. 2022
šestileté a osmileté19. 4. 2022 20. 4. 202210. 5. 2022 11. 5. 2022

Přijímací řízení může i nadále obsahovat další zkoušky nebo ověření vědomostí, dovedností nebo schopností uchazečů podle kritérií určených ředitelem střední školy.

Pro obory vzdělání s výučním listem se konají přijímací zkoušky v období od 22. dubna do 30. dubna 2022, nebo se zveřejňují výsledky, pokud se přijímací zkouška nekoná.

Střední školy s obory vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoře

Ředitel střední školy a konzervatoře vyhlásí nejpozději do 31. října 2021 první kolo přijímacího řízení, zveřejní kritéria a předpokládaný počet přijímaných uchazečů do jednotlivých oborů vzdělání a stanoví nejméně dva termíny pro konání přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení.

Uchazeč si může pro 1. kolo přijímacího řízení podat dvě přihlášky, pro další kola přijímacího řízení není počet přihlášek omezen.

Uchazeč podává přihlášku s požadovanými náležitostmi řediteli vybraného oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře do 30. listopadu 2021.

Talentové zkoušky na středních školách se konají v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2022, v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února 2022 (jednotná zkouška se posléze pro tento obor vzdělání koná v dubnových termínech), a v konzervatořích od 15. ledna do 31. ledna 2022. Konkrétní dny určí ředitel školy.

Uchazeč, který nebyl přijat v prvním kole přijímacího řízení, si může podat přihlášky do dalších kol přijímacích řízení s talentovou zkouškou (pokud budou vypsány) nebo si může podat přihlášku ke vzdělávání na střední škole. Podáním přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou nebo konzervatoře není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku ke vzdělávání ve střední škole do 1. března 2022.

Doplňující informace o přijímacím řízení

Přihláška ke vzdělávání na střední škole se podává na předepsaném formuláři, který naleznete na webových stránkách MŠMT (https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore) nebo ji můžete zakoupit v prodejnách tiskopisů SEVT. V případě nezletilého uchazeče je součástí přihlášky jeho souhlasné vyjádření. Základní škola potvrzuje prospěch uchazeče na přihlášce a vydává a eviduje zápisové lístky.

K potvrzení zájmu uchazeče o vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v denní formě vzdělávání je zaveden zápisový lístek. Zápisový lístek nepředkládá uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání.

Informace o počtu volných míst pro přijetí uchazečů v dalších kolech přijímacího řízení na jednotlivých pražských školách naleznete na internetovém portálu hlavního města Prahy – oblast školství na adrese http://skoly.praha.eu

Na tomto portálu můžete rovněž najít informace o jednotlivých typech středních a vyšších odborných škol, informace o oborech, o školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o zájmovém vzdělávání, školských poradenských zařízeních atd.

Další informace naleznete zde:
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

V případě nepříznivé epidemiologické situace může ministerstvo určit opatřením obecné povahy odlišné termíny nebo lhůty stanovené školským zákonem a odlišný způsob nebo podmínky přijímání ke vzdělávání, pokud by postup podle tohoto zákona nebyl možný nebo by způsobil nezanedbatelné obtíže.

Informace o školách a o trhu práce naleznete na webu www.infoabsolvent.cz

Tento portál nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy.

Více informací naleznete:

https://www.msmt.cz/

https://prijimacky.cermat.cz/

https://www.prahaskolska.eu.uvirt120.active24.cz

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

Alternativní (obsahově stejné) přehledové tabulky k formátu PDF (při otevírání může hlásit chybu souboru z důvodu stahování ze serveru - pro otevření klikněte na "ANO")

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram