Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Debata o posílení rozvoje osobnosti ve vzdělávacích programech škol

21. 04. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Tento týden v úterý se v prostoru Next Zone Smíchovské střední průmyslové školy a pod záštitou radního hl. m. Prahy pro oblast školství Víta Šimrala konala debata zástupců organizací v oblasti vzdělávání, odborníků z pedagogických fakult, ředitelů škol, učitelů a rodičů. Cílem bylo podpořit zapojení odborné i široké veřejnosti do participace na změnách národního kurikula.

„Všechny zúčastněné spojoval zájem o inovace v oblasti vzdělávání směrem k posílení rozvoje osobnosti a wellbeingu ve vzdělávacích programech škol. V tuto chvíli probíhá celospolečenská diskuse nad změnami obsahu vzdělávání žáků základních škol, kdy do dnešního dne je možné připomínkovat záměry změn rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání,” uvedl pražský radní pro oblast školství Vít Šimral.

Účastníci vyzdvihli velký význam pro zlepšení celkové inovace učení ve školách, atmosféry na školách, která by měla podporovat radost z učení, duševní zdraví a dobré vztahy mezi všemi ve škole. Lze toho dosáhnou prioritizací důležitých kompetencí v obsahu vzdělávání, přechodem na formativní a slovní hodnocení, ustoupení od současné podoby přijímacích zkoušek a obdobných státních forem testování. Byl zdůrazněn význam vzdělávání učitelů, pokračování otevřené debaty a šíření dobré praxe škol, které rozvoji osobnosti dávají prostor ve svých školních vzdělávacích programech.

„Vstupní tezí do debaty bylo, že sebepoznání, osobnostní, sociální a kariérový rozvoj, utváření dobrých vztahů, wellbeing, mohou být ukotveny oborově v rámci kurikula jako systematický rozvoj dovedností. A tato teze byla debatou nejen podpořena, byla i dále rozvinuta směrem k celostnímu pojetí změn vzdělávání, kde rozvoj osobnosti může být jedním z hlavních konceptů inovace,“ dodal Petr Chaluš metodický pracovník ve vzdělávání.

Mnoho příspěvků v debatě upozorňovalo na potřebu větší prioritizace hlavních cílů vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), kam patří i rozvoj osobnosti žáka. Jednu z forem, kterou by připravený dokument Hlavní směry revize RVP ZV, na nějž byla diskuse zaměřena, mohl více podpořit, je prostor pro rozvoj osobnosti a vztahů v rámci již existující vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Zde by Osobnostní a sociální výchova mohla být plnohodnotně zařazena s konkrétními očekávanými výstupy jako ostatní obory vzdělávání. Otevřel by se tím i prostor pro větší důraz na etické a hodnotové vzdělávání, kariérové vzdělávání, řízení vlastního učení, sebehodnocení a práci s portfoliem, i celkový rozvoj soft skills, které jsou vyžadovány zaměstnavateli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram