Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Rada EU schválila doporučení a závěry z oblasti vzdělávání, mládeže a sportu

21. 05. 2024 - Michaela Kratochvílová

Na zasedání Rady EU, které se konalo ve dnech 13. a 14. května, byly schváleny doporučení a závěry týkající se oblastí vzdělávání, mládeže a sportu.

Rada EU se během tohoto zasedání zaměřila na aktuální klíčová témata a schválila několik důležitých dokumentů.

Hlavním tématem v oblasti vzdělávání byla podpora mobilit v rámci EU i mimo ni. Ministři pro vzdělávání nebo jejich zástupci přijali doporučení „Evropa v pohybu – příležitosti ke vzdělávací mobilitě pro všechny“, jehož cílem je zvýšit počet mobilit napříč všemi vzdělávacími sektory a zlepšit tak osobní a profesní dovednosti účastníků. To by mělo přispět k lepší připravenosti a konkurenceschopnosti Evropy, zejména v kontextu ekologické a digitální transformace. Kvalifikovanější pracovní síla by také pomohla řešit nedostatek talentů na trhu práce a snížit nesoulad mezi dovednostmi absolventů a požadavky zaměstnavatelů. Zahraniční mobility mají rovněž posílit důvěru mezi jednotlivými zeměmi a vzdělávacími systémy.

Cíle do roku 2030

Doporučení stanovuje nové cíle pro rok 2030, zejména v oblasti mobilit vysokoškolských studentů a účastníků odborného vzdělávání a přípravy. Minimálně 23 % absolventů vysokých škol a 12 % účastníků odborného vzdělávání by mělo mít zahraniční zkušenost s mobilitou. Členské státy by se měly zaměřit na inkluzivnější podporu mobilit, s cílem dosáhnout, aby do roku 2027 alespoň 20 % účastníků mobilit pocházelo ze znevýhodněného prostředí.

K dosažení těchto cílů doporučení mají sloužit specifické aktivity pro členské státy, Evropskou komisi a další relevantní subjekty. Členské státy by měly integrovat mobility do běžného vzdělávacího procesu, podporovat jazykové vzdělávání a vzájemné uznávání výsledků učení, a plně využít digitální technologie. Evropská komise by měla vytvořit metodologii pro lepší monitorování mobilit a přehled finančních možností, zprostředkovávat sdílení příkladů dobré praxe a podporovat iniciativy, jako je Evropská studentská karta nebo Aliance evropských univerzit. Role dalších zúčastněných stran spočívá v podpoře spolupráce mezi školami a soukromým sektorem.

V oblasti mládeže přijala Rada tři závěry. Prvním jsou závěry o inkluzivních společnostech pro mladé lidi, vycházející z Evropské strategie pro mládež na období 2019–2027. Druhým jsou závěry o evropských a mezinárodních politických programech, týkajících se dětí a mládeže. Třetí závěry se týkají Evropského roku mládeže 2022 a vyzývají k začlenění problematiky mládeže do politik EU.

V oblasti sportu byly schváleny závěry k přispívání sportu ke zdravému životnímu stylu, které vybízejí členské státy a Komisi k podpoře politik samoorganizovaného sportu a rozvoji sportovní infrastruktury. Usnesení Rady k Evropskému pracovnímu plánu pro sport, platné od července 2024 do prosince 2027, se zaměřuje na integritu, socioekonomický a udržitelný rozměr sportu a zdraví prospěšnou fyzickou aktivitu. V rámci diskuse o roli dobrovolníků ve sportu ministři sdíleli opatření na podporu dobrovolnictví a identifikovali překážky, které brání lidem v dobrovolnické činnosti. Navrhli využití finančních prostředků a programů jako Erasmus+ a Evropský sbor solidarity k podpoře dobrovolníků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram