Radou hl. m. Prahy byl schválen tisk na vyhlášení II. kola Programu otevírání hřišť a prevence sociálního vyloučení pro městské části na rok 2021. V prvním kole byly vyčerpány veškeré finanční prostředky alokované pro Program otevírání hřišť provozovaných základními školami (Opatření č. 7) za účelem mimoškolních aktivit pro širokou veřejnost. Pro FOND SOLIDARITY – prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi Prahy včetně škol mateřských – je pro II. kolo programu vyhrazeno přes tři miliony korun.

„Naším dlouhodobým záměrem je zdůrazňovat roli Prahy jako centra vzdělanosti a také místa, kde mají přístup ke vzdělávání, ale i k možnostem fyzického rozvoje skutečně všichni. Schválenými opatřeními reagujeme na dva prohřešky dřívějších politických vedení Prahy, kdy byla školní hřiště v odpoledních hodinách často zbytečně nevyužívána a kdy byly děti ze sociálně slabých rodin z finančních důvodů zbytečně vyloučeny z účasti na školních aktivitách,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Prevence sociálního vyloučení ve školách zřízených městskými částmi hl. m. Prahy včetně škol mateřských (FOND SOLIDARITY – Opatření č. 8) má zamezit negativním vlivům spojených se sociálním vyloučením dětí a žáků z rodin, jejichž majetkové poměry nedovolují dětem účast na školní akci. Podpořeny mohou být vícedenní akce, jako jsou např. lyžařský výcvik, škola v přírodě, školní výlet, adaptační kurz, ale i jednodenní akce, jako je například divadelní představení, návštěva muzea, výstavy nebo kina.

Termín vyhlášení II. kola je stanoven na červenec letošního roku, kdy o dotaci v rámci tohoto Opatření mohou žádat pouze městské části hl. m. Prahy.

Fotografie od uživatele Allan Mas ze služby Pexels