Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Evropský prostor vzdělávání do roku 2025

09. 11. 2023 - Aneta Havránková

Hlavním cílem Evropské komise v oblasti vzdělávání je do roku 2025 vytvořit Evropský prostor vzdělávání (EPV). V současné době probíhá střednědobé hodnocení tohoto procesu, ve kterém zapojení aktéři hodnotí dosažené úspěchy a zároveň zdůrazňují oblasti, kde je třeba pokračovat v další spolupráci.

V říjnu se uskutečnila společná akce Evropské komise a Evropského parlamentu, kde zástupci evropských institucí a další relevantní zúčastnění diskutovali a věnovali se tématům v diskuzích a tematických workshopech. Během této události se aktéři zapojení do procesu hodnocení setkali a vyhodnotili dosažené úspěchy. Zároveň zdůraznili oblasti, ve kterých z nich je třeba pokračovat v budoucí spolupráci.

Konferenci zahájila předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová a ve svém projevu zdůraznila důležité témata, jako je výchova k aktivnímu občanství a automatické vzájemné uznávání výsledků učení. Dále upozornila na nezbytnost zlepšení kvality vzdělávání pro všechny a podporu dovedností nezbytných pro digitální a ekologickou transformaci. Nakonec zmínila aktivity a iniciativy v rámci EPV, včetně programu Erasmus+.

Eurokomisařka Iliana Ivanovová zdůraznila, že střednědobé hodnocení EPV je procesem dialogu a vzájemné reflexe všech zúčastněných na evropské i národní úrovni. K vytvoření EPV je třeba postupných kroků, vzájemné spolupráce a využití finančních prostředků, jako jsou programy Erasmus+ a Digitální Evropa či kohezní fondy. Hlavními oblastmi spolupráce jsou zvyšování kvality vzdělávání, rovný přístup ke vzdělávání pro všechny, podpora digitalizace ve vzdělávání a výchova k aktivnímu evropskému občanství.

Předsedkyně Výboru pro kulturu a vzdělávání v Evropském parlamentu, Sabine Verheyen, podpořila aktivní roli Evropského parlamentu ve vytváření EPV, zejména v oblasti akademických svobod a podpory postavení učitelů ve společnosti. Zdůraznila také, že vzdělávání hraje důležitou roli v poskytování dovedností potřebných na trhu práce a zvyšení konkurenceschopnosti EU.

Během panelové diskuze byla zmíněna témata, na která je třeba se do roku 2025 zaměřit. Patří sem automatické uznávání výsledků učení a zajištění jejich kvality, podpora evropských hodnot, aktivní občanství a zapojení mladých do rozhodovacích procesů. Regionální aktéři by měli usilovat o propojení vzdělávání a inovačních ekosystémů a využívat regionální autority jako spojky mezi vzděláváním, inovacemi a pracovním trhem. Důležité je také spojení formálního a neformálního vzdělávání a podpora digitální a ekologické transformace.

Celý proces vyžaduje finanční podporu a pravidelný monitoring investic do vzdělávání pro zajištění jejich efektivity. Během odpolední části konference se konaly workshopy, které se podrobněji věnovaly čtyřem hlavním tématům akce: výchově k občanství, podpoře učitelů a vzdělavatelů, zvýšení kvality a inkluzi ve vzdělávací politice a podpoře automatického vzájemného uznávání výsledků učení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram