Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Výzva pro předkládání projektů do Regionálního akčního plánu (RAP) v rámci IROP

26. 01. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

dovolte nám, abychom Vás jménem hl. m. Prahy oslovili s žádostí o spolupráci. Jako potenciální příjemce z Integrovaného regionálního operačního programu v programovém období 2021 až 2027 (dále jen „IROP“) Vás prosíme o zaslání Vašeho návrhu projektového záměru v oblasti investic do Vaší školy. Dovolujeme si Vás upozornit, že záměry ve vyšším stadiu připravenosti budou upřednostněny (důvodem je plnění milníků IROP).

Informace k podpoře z IROP (2021–2027)

Podpořeným zařízením je střední škola, střední škola a vyšší odborná škola (nebo školní hospodářství nebo středisko praktického vyučování) nebo konzervatoř dle školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů) zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení na území kraje k datu vyhlášení výzvy.

Samostatné VOŠ nepatří mezi příjemce podpory.

Podporované aktivity dle IROP, na které musí být projekty zaměřeny:

 • podpora vybudování, modernizace nebo vybavení odborných učeben SŠ, SŠ spojených s VOŠ, center odborné přípravy a konzervatoří ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi pro formální, zájmové a neformální vzdělávání a celoživotní učení;
 • budování vnitřní konektivity škol;
 • budování zázemí školních klubů pro žáky nižšího stupně víceletých gymnázií umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Doplňkové aktivity (pouze jako součást projektu výše) budování a modernizace:

 • zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny);
 • zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety);
 • vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při SŠ, SŠ/VOŠ  vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

Mezi další podmínky pro budoucí výzvu IROP (MMR) patří:

 • projekt spadá do seznamu projektů RAP;
 • učebny, výukové prostory, kabinety, šatny a hygienická zařízení, školní poradenská pracoviště, družiny, školní kluby a zázemí pro komunitní aktivity podpořená z IROP jsou bezbariérově dostupné. Základním požadavkem je bezbariérová toaleta a umožnění volného pohybu osob na vozíku od vstupu do budovy po vstup do prostor podpořených z IROP.

Pokud bezbariérovost nemáte zajištěnou, je nutné ji zahrnout do Vašeho záměru a počítat s ní i v rozpočtu.

 • projekt je v souladu se Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+;
 • projekt splňuje minimální požadavky pro konektivitu školy a připojení k internetu (dle dokumentu Standard konektivity IROP).

Relevantní v případě, že škola řeší konektivitu jako součást projektu.

 • předmětem realizace projektu nejsou investice do učeben a prostorů, které jsou v době podání žádosti o podporu ve fázi udržitelnosti projektu realizovaného prostřednictvím IROP 2014-2020 nebo realizované či ve fázi udržitelnosti projektu realizovaného prostřednictvím OP Praha – pól růstu či projektu hrazeného z veřejných financí.

Celková alokace

Avizovaná alokace IROP pro Prahu bude ve výši cca 1,36 miliardy Kč. Projekty budou financovány v této struktuře – EFRR 40 % / stát 50 % / příjemce 10 %, z toho je zřejmá povinnost příjemce spolufinancovat projekt ve výši 10 %.

Postup výběru projektů a priority hl. m. Praha

Hl. m. Praha provede předvýběr investičních projektů dle kritérií uvedených v příloze (vycházejí z pravidel IROP a ze strategie kraje) a připraví seznam projektů.

Seznam projektových záměrů následně schválí PS Vzdělávání a předloží zastupitelstvu hl. m.  Prahy ke schválení. Výsledný seznam bude zveřejněn na stránkách portálu www.prahaskolska.eu.

Projekty z tohoto seznamu pak bude MMR v otevřeném řízení schvalovat k podpoře v rámci jednotlivých výzev IROP.

V průběhu prosince a ledna proběhne sběr projektových záměrů a jejich výběr podle následujících pravidel:

1)    alokace kraje bude rozdělena do 3 skupin dle zřizovatele (včetně škol zřízených státem):

 • školy, kde je zřizovatelem obec (Praha);
 • církevní organizace;
 • soukromé subjekty (zapsané do rejstříku škol); a to dle poměru počtu žáků dle statistického výkazu MŠMT k 30. 9. 2021;

2)    každý žadatel může do zásobníku projektů přihlásit pouze jeden projekt ve výši:

a.    minimální alokace – 2 000 000 Kč;

b.    maximální alokace – 50 000 000 kč;

3)    v souladu se strategií kraje budou preferované předkládané projektové záměry spadající pod následující oblasti:

a.    projekty posilující kapacity oborů vzdělání Gymnázium (kód: 79-41-K/41) v kategorii: čtyřletá gymnaziální příprava, po ukončeném 9. ročníku základní školy;

b.    třídy podporující efektivní výuku a dobrou pedagogickou práci (dle vzoru Future Classroom Lab: https://fcl.eun.org/;

c.    vytvoření relaxačních místností pro pedagogy (pouze jako součást projektu);

d.    zázemí nebo vybavení pro výuku odborných profilových předmětů (včetně kabinetů);

e.    učebny a vybavení pro rozvoj cizích jazyků (včetně digitálního vybavení);

f.    pořízení, modernizace, vybavení ICT (včetně software), budování sítí, datové rozvody, zajištění kyberbezpečnosti;

4)    dále budou kladně hodnoceny projekty, které jsou v pokročilejším stadiu připravenosti.

Tato pravidla mohou být aktualizována, zejména v závislosti na změnách podmínek pro čerpání podpory z IROP, které zatím nejsou finálně zveřejněny. V případě takové aktualizace budou žadatelé vyzváni k úpravě svých projektových záměrů a seznam bude znovu posuzován výběrovou komisí za účelem nové prioritizace.

Na základě výše uvedených pravidel Vás v případě zájmu o realizaci projektu ve vaší škole žádáme o vyplnění tabulky, která je přílohou tohoto dopisu a její odeslání elektronicky na adresu: kap@prahainovacni.eu do 31. 1. 2022. Veškeré informace uvedené v tabulce mohou být kontrolovány. V případě soukromých a církevních škol bude seznam opatřen datem a podpisem zřizovatele.

RAP: Materiály a dokumenty ke stažení, odkazy

DOPIS ve formátu PDF ke stažení.

TABULKA pro uvedení projektových záměrů

KRITÉRIA HODNOCENÍ

logolinka IROP
Logo IROP

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram