Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Program na podporu nultých ročníků na středních školách v rámci integrace ukrajinské mládeže ve věku 15-19 let na území hl. m. Prahy na rok 2023

06. 12. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

podle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“),zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hlavním městě Praze“) a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“)

(dále jen „Program“)

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 1. HMP“) poskytuje dotace na účel stanovený v článku A. Programu (dále jen „Účel“).
 2. Dotací jsou peněžní prostředky HMP poskytnuté Žadateli na Účel (dále jen „Dotace“). Na poskytnutí Dotace není právní nárok ve smyslu § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Poskytnutí Dotace nezakládá nárok na její poskytnutí v dalších letech. 
 3. O Dotaci v rámci Programu mohou žádat subjekty uvedené v článku E. (dále jen „Žadatel“).
 4. Dotaci lze poskytnout pouze na základě žádosti o poskytnutí dotace (dále jen „Žádost“). Žádost doručená HMP se Žadateli nevrací. Žádost je evidována v „elektronickém systému spisové služby GINIS“. Žadatel je povinen na výzvu HMP bezodkladně písemně poskytnout upřesňující informace související s Žádostí.
 5. Projekt je podrobným popisem Účelu a použitých prostředků k dosažení Účelu. Projekt obsahuje věcné, časové a finanční podmínky a činnosti, cíl, cílovou skupinu, způsob realizace, personální zajištění, popis přínosu, položky použití Dotace, postup hodnocení výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům a stručnou charakteristiku dosavadní činnosti Žadatele (dále jen „Projekt“).
 6. Lhůta pro podání Žádosti je od 2. 12. do 9. 12. 2022. Opravy, úpravy a doplňování Žádosti jsou přípustné pouze ve lhůtě pro podání Žádosti.
 7. Program administruje a informace ke zpracování Žádosti poskytuje odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu HMP, Jungmannova 35/29, Praha 1 (dále jen „Odbor MHMP“). Konzultace probíhají ve dnech pondělí až pátek 9,00 – 12,00 hod; pondělí a středa také od 14,00 do 16,00 hod. Osobní konzultace je nutno předem domluvit. Veškeré informace jsou k dispozici na internetových stránkách HMP www.praha.eu.
JménoE-mailTelefon
Barbora Stárková, MScbarbora.starkova@praha.eu236 002 944

Pozn.: V případě personální změny bude aktuální seznam na webu www.praha.eu

Obsah Programu:

A.           Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty. 3

B.           Důvody podpory stanoveného Účelu. 4

C.           Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků. 6

D.           Maximální výše Dotace. 6

E.           Okruh způsobilých Žadatelů. 6

F.           Lhůta pro podání Žádosti 6

G.           Kritéria pro hodnocení Žádosti 7

H.           Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti 7

I.             Podmínky pro poskytnutí Dotace. 8

J.            Vzor Žádosti a její přílohy. 9

K.           Informace a návody. 9

L.           Podmínky použití Dotace. 9

M.          Podmínky vypořádání Dotace. 10

 1. A.    Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
 2. Dotace je určena především na podporu ukrajinské mládeže věkově spadající cca 9.-11. třídy (tedy 15-19 let) dle ukrajinského vzdělávacího systému.
 3. Dotace nesmí být použita k vytváření zisku.
 4. Dotace je určena na ostatní osobní náklady pro učitele a lektory, úhradu nájmu a provozních nákladů prostor, ve kterých bude výuka probíhat v souladu s účelem Programu.
 5. Dotaci je možné použít na úhradu nákladů (výdajů) vzniklých a uhrazených od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 včetně.
 6. Dotace čerpaná na účel uvedený v bodě 8. a 12. nesmí překročit 20% z celkového rozpočtu.
 7. Nezpůsobilé náklady v rámci Programu:
 8. nákup nemovitých věcí, bytů či nebytových prostor, stavební úpravy, architektonické studie a projektová dokumentace,
 9. náklady související s provozem např. parkoviště, příjezdové cesty, ostatní plochy,
 10. náklady související s pořízením motorového vozidla, jeho technickou údržbou a opravou a náklady související s jeho pojištěním,
 11. náklady na administraci veřejné zakázky, poradenství, právní služby bezprostředně nesouvisející s realizací Projektu,
 12. úhrada finančního leasingu a úvěru,
 13. úhrada DPH, pokud je Příjemce plátcem DPH a má v konkrétním případě nárok na uplatnění odpočtu DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Toto omezení se nevztahuje na DPH u výdajů Příjemce, které vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH osvobozeným plněním nebo není zdanitelným plněním. Plátci DPH předloží spolu s finančním vypořádáním Dotace doklad o registraci k platbě DPH. Pokud tak neučiní, má se za to, že plátcem DPH není.
 14. nákup volnočasového textilu a obuvi (netýká se rekvizit a kostýmů),
 15. náklady za regenerační, rekondiční a rehabilitační služby, ošetření a léčení zranění,
 16. náklady na vzdělávání, kurzy, vzdělávací semináře, oborové soustředění bezprostředně nesouvisející s realizací Projektu,
 17. pohoštění a občerstvení,
 18. náklady spojené s působením mimo území hl. m. Prahy v ČR (např. nájmy, doprava, parkovné, dálniční známka, diety),
 19. mzdové náklady na osobní asistenci již hrazenou ze sociálních rozpočtů a jakékoliv náklady nárokovatelné ze sociálního nebo zdravotního systému,
 20. peněžité dary a květinové dary (vyjma finančních cen pro účastníky),
 21. odpisy
 22. Obsah Projektu musí povinně zahrnovat:
 1. výuku češtiny jako druhého jazyka se zaměřením na komunikační dovednosti, funkční i čtenářské gramotnosti a osvojení gramatických jevů;
 • výuku oborové češtiny v kontextu jednotlivých vzdělávacích oblastí se zvýšenou pozorností na témata z oblasti české historie, zeměpisu, matematiky a občanské výchovy (výuka metodou CLIL);
 • přípravu na přijímací řízení či přestup do další vzdělávací dráhy od roku 2023/2024;
 • aktivity podporující rozvoj klíčových kompetencí, zvláště kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní kompetence a kompetence sociální a personální. V neposlední řadě je cílem rozvíjet socio-kulturní kompetence účastníků kurzu vztahující se k životu a hlavně studiu v ČR.
 • Organizátoři kurzu také budou věnovat pozornost a prostředky na psycho-sociální podporu žáků v průběhu školního roku (školní psycholog, preventista, kariérový poradce apod.) a kariérové poradenství. Na zajištění výuky škola zaměstná na DPP externí lektory či své vlastní učitele a třídní učitelku z řad ukrajinských běženců.
 • Konkrétní rozvrh, sylabus, personální zajištění v souladu s bodem A/8, metody pedagogické práce atd. si stanovuje škola či jiný organizátor v závislosti na svých možnostech a zaměření. Je možné se inspirovat zkušenostmi a metodikou organizace META.
 • Výuka může probíhat jak v dopoledních, tak v odpoledních hodinách dle možností organizace, důležitá je ale soustavnost, která je nezbytná pro udržení studijních a pracovních návyků žáků. Z tohoto důvodu doporučujeme organizovat výuku dopoledne (pakliže je to z prostorových a kapacitních důvodů možné).
 • Maximální kapacity jedné třídy by dle doporučení organizace META měla být max. 16 žáků, stejně jako v již osvědčených třídách dětí s OMJ. Minimální kapacita k otevření třídy pak bude určena na 8 dětí – podmínka pro čerpání dotace. Podpora jazyka by tak fungovala spíše prostřednictvím učení na (odborných) tématech, kde je smysluplná spolupráce odborníka na daný obor a učitele ČDJ.
 • Žáci z Ukrajiny budou zváni na běžné akce školy tak, aby byla možná co nejlepší integrace - adaptační kurzy 1. ročníků, školy v přírodě, lyžařské výcviky, exkurze a další akce škol atd.
 • Škola či jiný organizátor přípravného kurzu uzavírá se zákonnými zástupci žáka smlouvu o vzdělávání, kde jsou také uvedeny povinnosti obou stran, za jakých podmínek vzdělávání probíhá a v jaké situaci může škola žáka z kurzu vyloučit. Tyto podmínky budeme upřesňovat dle dohody s UNICEF.

Důvod podpory vychází z usnesení Zastupitelstva HMP č. 39/5 ze dne 8. 9. 2022 a Zásad pro poskytování dotací hlavním městem Prahou v samostatné působnosti schválených usnesením Rady HMP č. 1743 ze dne 24. 8. 2020.

Cílem programu je zvýšit předpoklady mladých lidí z Ukrajiny v dané věkové skupině pro studium na střední či vysoké škole v ČR. Toho lze dosáhnout intenzivní jazykovou průpravou včetně oborového jazyka, dále předmětovou propedeutikou zaměřenou zejména na české reálie a specifika (může být rozšířeno i na evropské reálie) a v neposlední řadě pak postupným seznamováním s českým školským systémem tak, aby žáci mohli v roce 2023 učinit kvalifikované rozhodnutí o své další vzdělávací dráze a naplno tak využít svůj studijní potenciál. Zároveň tak umožníme ukrajinským studentům se setkávat se svými českými vrstevníky a zvykat si tak na české jazykové a kulturní prostředí.

Formálně se jedná o vypsání přípravného kurzu v minimálním rozsahu leden 2023 – prosinec 2023, případně kurzu, který bude přesně kopírovat český školní rok včetně svátků a prázdnin. Minimální hodinová dotace je 20 hodin týdně, doporučujeme však 25-30 hodin týdně (tj. např. 6 hodin výuky denně rozdělených do pravidelných bloků).

Z hlediska školského zákona se nejedná o přijetí žáka ke studiu, pouze o časově ohraničený kurz, který vypisuje a organizuje škola (či jiná organizace) ve svých prostorách a za svých podmínek. Z účasti v kurzu pro žáka nevyplývá žádná výhoda při přijímacím řízení na dané konkrétní škole. Škola nemá povinnost žáka vzdělávat v dalších letech.

Z toho vyplývá, že výuka nemusí nutně probíhat ve školní budově se školskou kolaudací, a organizátorem takového programu nemusí být nutně jen školské zařízení.

Zatímco i přes průvodní potíže se ČR vcelku daří integrovat do vzdělávacího systému ukrajinské děti ve věku povinné školní docházky a předškolního vzdělávání, vážný problém je (což potvrzují i aktuální data) očekáván u skupiny mládeže ve věku zhruba 15-19 let, tj. žáků, kteří na Ukrajině navštěvují či navštěvovali 9.-11. třídu dle tamějšího systému nebo vstoupili do terciárního vzdělávání v nižším věku, než je běžné v ČR (16 let).

Jejich začlenění do našeho vzdělávacího systému je ale problematické, protože:

 1. Český a ukrajinských vzdělávací systém v tomto není kompatibilní. Ukrajinští žáci běžně navštěvují 11 ročníků školy, po jejichž absolvování si vybírají další profesní či vzdělávací dráhu. Z pohledu našeho vzdělávacího systému se jedná o mladé lidi mimo povinnou školní docházku, tedy zde chybí zákonná povinnost k zápisu a účasti ve vzdělávání. 
 • Ukrajinští žáci v ČR se neorientují ve specificích českého středního školství (typy škol, požadavky, termíny, podmínky přijetí atd.). Tyto informace jim nemohou podat ani rodinní příslušníci, zpravidla se také nemohou obrátit na pomoc ze strany např. výchovných poradců na školách apod.
 • Nedostatečná znalost českého jazyka. Zde jsou žáci ve věkové skupině 15-19 let více znevýhodněni oproti mladším žákům, protože úspěšné studium na střední škole vyžaduje bezpodmínečnou znalost akademického jazyka, tzn. základního pojmosloví nutného pro zvládnutí učiva daného předmětu.
 • Kapacita škol, kde je velká poptávka (typicky obory gymnázií či další více všeobecně zaměřené obory SŠ), je v současnosti nedostačující i pro české žáky. Tyto školy nemají kapacitu přijímat další žáky. 

V důsledku těchto znevýhodnění hrozí riziko, že v Praze a Středočeském kraji bude od září 2022 poměrně početná skupina mladých lidí, kteří zůstanou mimo vzdělávací systém či budou navštěvovat školy, které neodpovídají jejich studijnímu potenciálu. Např. v současné době se těmto mladým lidem doporučuje, aby znovu navštěvovali 9. třídu základní školy či aby se ucházeli o místo na učilištích nebo se přihlásili na pracovní úřad a našli si práci. Přesto však data ukazují, že zájem o zápis ke studiu na SŠ mají stovky až tisíce mladých Ukrajinců. Přesné informace o velikosti této věkové skupiny neznáme; může se stát, že část těchto mladých lidí se vrátí na Ukrajinu, budou migrovat do dalších zemí, kde pro ně bude snazší se integrovat nebo naopak v důsledku pokračujících bojů a nastupující zimy se k nám uchýlí ještě větší počet těchto uprchlíků.

Riziko spočívá v tom, že tito mladí lidé (z nichž část zcela jistě v ČR zůstane dlouhodobě):

 1. ztratí studijní a pracovní návyky
 2. nenaplní svůj vzdělávací potenciál
 3. zvýší se u nich pravděpodobnost psychických obtíží, případně sociopatologických jevů
 4. v důsledku špatné uplatnitelnosti na trhu práce, se stanou pro náš sociální systém přítěží

Projekty budou financovány z prostředků, které HMP poskytne dětský fond OSN - UNICEF. Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na financování Programu je 22 500 000 Kč.

Dotace bude poskytnuta až do výše 100 % způsobilých nákladů (výdajů) uvedených v Žádosti. Na 1 měsíc výuky pro 1 žáka je stanovena maximální výše Dotace ve výši 6 250 Kč.

 • E.     Okruh způsobilých Žadatelů
 • O Dotaci mohou žádat střední školy, městské části či další organizace zabývající se vzděláváním dětí a mládeže s působností na území hl. m. Prahy v souladu se zaměřením Programu.
 • Žadatel je způsobilým Žadatelem, jestliže splnil povinnosti podle § 3041 a násl. Občanského zákoníku a podle § 122 a násl. zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Žadatel je způsobilým Žadatelem, jestliže vyhotovuje a zároveň ve veřejných rejstřících zveřejňuje účetní závěrky, popř. výroční zprávy a opakovaně plní povinnosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (tato povinnost platí i pro právní formu zapsaný spolek).
 • F.     Lhůta pro podání Žádosti
 • Žádost musí být podána ve lhůtě stanovené v Základních informacích. Žádost musí být podána současně v elektronické a tištěné podobě. Obě verze Žádosti musejí být identické, s výjimkou příloh, které se přikládají pouze v elektronické verzi. Pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání Žádosti na HMP v tištěné formě s tím, že tištěná forma musí obsahovat kód vygenerovaný po elektronickém odeslání Žádosti.
 • Žádost v tištěné formě podepsaná oprávněnou osobou (jeden výtisk) se podává bez příloh (s výjimkou plné moci), a to přímo na podatelně Magistrátu HMP (Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1 nebo Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, v úředních hodinách podatelny) nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na jednu z výše uvedených adres, v zalepené obálce nadepsané „Program na podporu nultých ročníků“. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být Žádost podepsána vlastnoručním podpisem všemi těmito osobami.
 •  Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání Žádosti prostřednictvím datové schránky na adresu - ID datové schránky: 48ia97h. Každá Žádost musí být zaslána samostatnou datovou zprávou. Datová schránka musí být registrována na Žadatele. Jedná-li za právnickou osobu společně více osob, musí být Žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.
 • Za rovnocenný způsob k tištěné formě podání se považuje i odeslání Žádosti e-mailem prostřednictvím e-podatelny na adresu posta@praha.eu. Tuto variantu lze využít pouze v případě, že Žadatel disponuje zaručeným elektronickým podpisem, kterým podepíše Žádost ve formátu PDF. Jedná-li za právnickou osobu více osob, musí být Žádost podepsána zaručeným elektronickým podpisem všech těchto osob.
 • G.    Kritéria pro hodnocení Žádosti
 • Odbor MHMP zaeviduje Žádost. Odbor MHMP posoudí, zda Žádost splňuje formální náležitosti uvedené dále v tabulce. Pokud nejsou splněny formální náležitosti týkající se Žádosti, Odbor MHMP navrhne nevyhovět takové Žádosti. Posuzování formálních náležitostí Žádosti včetně ověřování skutečností uvedených Žadatelem může Odbor MHMP provádět od podání Žádosti až do podpisu Smlouvy.
Č.Žádost byla podánaPodmínku splnila
1včas (ve lhůtě pro podání Žádosti)ANO / NE
2řádně (bezchybně a kompletně vyplněná)ANO / NE
3požadovaným způsobem (v tištěné i elektronické verzi)ANO / NE
4s formálními náležitostmi (podpis oprávněné osoby)ANO / NE
5s požadovanými přílohamiANO / NE
6a naplňuje Účel stanovený v Programu (Článku A Programu)ANO / NE
7způsobilým Žadatelem (Článku E Programu)ANO / NE
8a splňuje podmínky pro poskytnutí Dotace (Článku I Programu)ANO / NE
 • Obsahové (věcné) hodnocení Žádosti, která splnila formální náležitosti, provádí dva hodnotitelé z Odboru MHMP podle výše uvedených kritérií, článek G., odst. 1.
 • Odbor MHMP vyhotoví seznam Projektů a navrhne poměrnou výši Dotace v závislosti na celkovém objemu peněžních prostředků nebo nevyhovění Žádosti včetně důvodu nevyhovění.
 • Po výše uvedeném hodnocení Odbor MHMP posoudí, zda poskytnutí Dotace nenaplní znaky veřejné podpory, příp. služby obecného hospodářského zájmu, a zda Dotace bude moci být poskytnuta v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména: (i) Nařízením Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, tzv. obecného nařízení o blokových výjimkách, (ii) Sdělením Komise č. 2012/C 8/02 o použití pravidel Evropské unie v oblasti státní podpory na vyrovnávací platbu udělenou za poskytování služeb obecného hospodářského zájmu, (iii) Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu, (iv) Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu a (v) Nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis. Po individuálním posouzení Žádosti Odbor MHMP vyhodnotí podle povahy činnosti Žadatele, zda a na základě kterého z uvedených předpisů je možné Dotaci poskytnout.
 • Odbor MHMP následně předloží návrh na rozhodnutí o poskytnutí Dotace nebo nevyhovění Žádosti příslušnému orgánu HMP k rozhodnutí.
 • H.    Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti
 • O poskytnutí Dotace nebo nevyhovění Žádosti rozhodne podle Zákona o hlavním městě Praze příslušný orgán HMP, a to nejpozději do 30. 3. 2023. Do konečného rozhodnutí o poskytnutí Dotace nebo nevyhovění Žádosti nebudou Žadateli poskytovány žádné dílčí informace. S rozhodnutím příslušného orgánu HMP se může Žadatel seznámit prostřednictvím Odboru MHMP, nebo na internetových stránkách HMP www.praha.eu, kde budou rozhodnutí veřejně přístupná.
 • Současně s rozhodováním o poskytnutí Dotace bude příslušný orgán HMP rozhodovat o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Žadatelem (dále jen „Smlouva“). Smlouva bude obsahovat podmínky použití Dotace a podmínky finančního vypořádání Dotace. Žadatel, jehož Žádosti bylo vyhověno, bude vyzván k uzavření Smlouvy, případně bude realizováno rozpočtové opatření. Na Žadatele, u něhož bude realizováno rozpočtové opatření, se při realizaci Projektu vztahují práva a povinnosti uvedené ve Smlouvě. Neuzavře-li Žadatel Smlouvu do 60 dnů od vyzvání, bude HMP považovat Dotaci za odmítnutou a neposkytne ji.
 • Žadateli, jehož Žádosti nebylo vyhověno, bude bez zbytečného odkladu zasláno písemné sdělení o nevyhovění Žádosti včetně důvodu nevyhovění.
 1. I.       Podmínky pro poskytnutí Dotace
 2. Podmínkou poskytnutí Dotace je skutečnost, že dosavadní činnost Žadatele není v rozporu s prioritami HMP v oblasti týkající se Programu.
 3.  Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel řádně použil a vypořádal v minulosti poskytnuté peněžní prostředky ze strany HMP.
 4.  Podmínkou poskytnutí Dotace je absence závazků Žadatele vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména se jedná o daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a odvody za porušení rozpočtové kázně). Žadatel se současně nesmí nacházet v úpadku či likvidaci. Žadatel musí zároveň ve Smlouvě prohlásit, že nebyl v posledních pěti letech před podáním žádosti pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Je-li členem statutárního orgánu Žadatele právnická osoba, musí podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak také každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu Žadatele.
 5.  Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel nepodal a nepodá Žádost na stejný Účel na tomto či jiném odboru Magistrátu HMP nebo v jiném programu vyhlašovaném HMP.
 6.  Podmínkou poskytnutí Dotace je, že Žadatel bude realizovat Účel ve prospěch HMP nebo pro osoby s trvalým pobytem v HMP.
 7.  Žadatel se zavazuje, že veškeré dokumenty, které předloží HMP, budou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), účinným ode dne 25. 5. 2018.
 8.  Pro zachování kontinuálního přehledu o Dotacích je povinen Žadatel, který předkládá Žádost s pokračujícím nebo navazujícím Účelem, uvádět stejný název Projektu jako v předcházejících letech a zároveň od podání Žádosti do dosažení Účelu neměnit název Projektu. HMP doporučuje používat shodný název i u Projektu podaného jinému orgánu veřejné správy včetně ústředních (ministerstev apod.).
 9.  Účel může být spolufinancován z obecních a krajských rozpočtů, státního rozpočtu, z prostředků evropských fondů a z jiných zdrojů (tzv. vícezdrojové financování). Duplicitní úhrada stejných výdajů z různých veřejných i jiných zdrojů není dovolena. Obdrží-li Žadatel po podání Žádosti na stejný Účel dotaci od jiného subjektu, oznámí tuto skutečnost písemně bez zbytečného odkladu Odboru MHMP. 
 10.  Žadatel je povinen oznámit HMP bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů, jakoukoliv změnu v údajích uvedených v Žádosti a doložených dokumentech, zejména svůj případný zánik, transformaci, sloučení, změnu statutárního zástupce, bankovního účtu apod. či změnu vlastnického vztahu k věci, na niž se Dotace poskytuje.
 11. Dotaci nelze poskytnout Žadateli, vůči němuž je vystaven inkasní příkaz v návaznosti na rozhodnutí Komise, jímž je podpora poskytnutá týmž členským státem prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem, a dále podnikům v obtížích.
 12. Dotaci nelze podle § 4c zákona č. 159/2006, Sb. o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnou obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář (uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) citovaného předpisu) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účasti společníka v obchodní společnosti. Podáním Žádosti v rámci Programu Žadatel deklaruje, že splňuje podmínku absence střetu zájmů podle § 4c zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
 • J.      Vzor Žádosti a její přílohy
 • Žádost je uvedena v příloze č. 1 k Programu a je rovněž k dispozici na webovém portále odboru školství, mládeže a sportu MHMP.
 • Je-li Žadatel právnickou osobou, která má skutečného majitele podle zákona č. 37/2021 sb., o evidenci skutečných majitelů, musí být přílohou Žádosti úplný výpis z evidence skutečných majitelů, ne starší 3 měsíce. Evidence skutečných majitelů je vedena na stránkách https://issm.justice.cz/. Úplný výpis získá Žadatel zdarma po přihlášení do své Datové schránky. (V případě, že je Žadatel zahraniční právnickou osobou, doloží údaje o svém skutečném majiteli buď výpisem ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, nebo pokud taková zahraniční evidence neexistuje, sdělí identifikační údaje všech osob, které jsou skutečným majitelem zahraniční právnické osoby, a předloží doklady, z nichž vyplývá vztah všech osob k zahraniční právnické osobě, zejména výpis ze zahraniční evidence obdobné obchodnímu rejstříku, seznam akcionářů, rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku, společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy).
 • Přílohou Žádosti musí být plná moc udělená příslušnou oprávněnou osobou, popř. orgánem, či jiný dokument, z něhož vyplývá zastoupení Žadatele, jedná-li za Žadatele jiná osoba než osoba k tomu oprávněná podle základních registrů, veřejných rejstříků nebo výše uvedeného výpisu nebo dokumentu, a to v originále nebo kopii (obě varianty s ověřením pravosti ne starší 3 měsíce), a navíc k elektronické verzi naskenovaná.
 • Přílohou Žádosti musí být doklad o aktuálním bankovním účtu Žadatele, kterým je potvrzení příslušného peněžního ústavu uvedením Žadatele jako majitele účtu a aktuálního čísla účtu, k elektronické verzi naskenovaný (případně může být doložen i výpis z účtu).
 • Informační povinnost podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR), účinného ode dne 25. 5. 2018 je ze strany HMP splněna prostřednictvím informace uveřejněné na internetových stránkách HMP www.praha.eu, a to na adrese: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.
 • HMP si vyhrazuje právo Program zrušit.
 • Žadatel je povinen využít Dotaci hospodárně, efektivně a účelně, pouze k Účelu a za podmínek uvedených v Programu, Žádosti a ve Smlouvě.
 • Žadatel je povinen bez zbytečných odkladů písemně sdělit Odboru MHMP veškeré změny údajů uváděných v Žádosti, Smlouvě nebo jiné skutečnosti, které mají vliv na realizaci Účelu.
 • Je-li Žadatel právnická osoba a v době realizace Účelu dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost HMP, přičemž v případě přeměny práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu, nerozhodne-li Poskytovatel ve lhůtě 1 měsíce od oznámení jinak a v případě zrušení s likvidací je Příjemce povinen vrátit Dotaci Poskytovateli do 14 kalendářních dnů na číslo účtu Poskytovatele uvedené ve Smlouvě.
 • Žadatel výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené HMP, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení Smlouvy, datum jejího podpisu a text Smlouvy.
 • Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí HMP.
 • Žadatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 • Žadatel je povinen umožnit HMP provádění průběžné veřejnosprávní kontroly nakládání s peněžními prostředky podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu realizace Účelu a dále po dobu 5 let po dosažení Účelu.
 • Žadatel je povinen vykazovat Dotaci odděleně v rámci své účetní evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a umožnit HMP kontrolu originálů účetních písemností, které je povinen mít v českém jazyce.
 • HMP je oprávněno Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu, s výpovědní lhůtou 14 kalendářních dní ode dne, kdy byla písemná výpověď doručena Žadateli, a to v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
 • V případě, že Žadatel je plátcem DPH, není oprávněn hradit ji z Dotace. Toto omezení se nevztahuje na DPH u výdajů Žadatele, které vynaloží s plněním, které je z hlediska DPH osvobozeným plněním, nebo není zdanitelným plněním.
 • M.   Podmínky vypořádání Dotace
 • Žadatel je povinen předložit HMP finanční vypořádání Dotace na vyplněném formuláři „Finanční vypořádání Dotace“ a vrátit nevyčerpané peněžní prostředky do 31. 1. 2024. Aktuální formulář bude ke stažení na internetových stránkách HMP www.praha.eu – sekce.
 • Finanční vypořádání Dotace se doručuje na adresu: Hlavní město Praha, Magistrát hlavního města Prahy, Odbor školství, mládeže a sportu, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, a to buď osobně v podatelně na adrese Jungmannova 29, Praha 1, nebo v podatelně na adrese Mariánské náměstí č. 2, Praha 1, v úředních hodinách jednotlivých podatelen, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence, kdy pro dodržení lhůty je rozhodné datum odeslání na HMP. V případě, že je Žadatel vlastníkem datové schránky, tištěnou podobu Žádosti může nahradit tak, že Žádost podá do datové schránky a opatří ji elektronickým podpisem.
 • Žadatel je povinen do 31. 1. 2024 zaslat na MHMP jak Finanční vypořádání Dotace, tak nevyužité finanční prostředky v rámci poskytnuté Dotace na bankovní účet uvedený ve smlouvě.

KE STAŽENÍ:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram