Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Nejčastěji kladené otázky k Balíčku okamžité pomoci Pražanům - pro školy a zřizovatele

13. 03. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

PONECHÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘREDKŮ DO ROKU 2023

ZHMP usnesením č. 39/1 ze dne 8. 9. 2022 schválilo „poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací na rok 2022“. Je naprosto rutinní a standardní postup, že dotace poskytnuté na daný rok jsou předmětem finančního vypořádání za daný rok a nelze z nich bez dalšího hradit výdaje následujícího roku. Pro ekonomické odbory na MČ je tento postup samozřejmostí.  

MČ mají možnost požádat o ponechání nevyčerpané části dotace k čerpání na shodný účel v roce 2023. Ponechanou dotaci budou moci MČ čerpat po schválení ZHMP v březnu 2023. Žádost o poskytnutí nové dotace na rok 2023 na opatření ke zmírnění dopadů inflace na pražské domácnosti není podmíněna vyčerpáním dotace poskytnuté v roce 2022. MČ si tedy mohou požádat na výdaje roku 2023 o další dotaci. Samozřejmě by v žádosti měl být při kalkulaci výše dotace na rok 2023 zohledněn požadavek na ponechání a tedy následné zapojení ponechaných prostředků z roku 2022. Pokud si MČ požádají, mohla by jim být dotace na rok 2023 poskytnuta nejdříve usnesením ZHMP v lednu 2023. Podle termínu jednání ZHMP by pak dotace byla poukázána koncem ledna, ale spíše připadá v úvahu začátek února.

MČ mají rovněž možnost poskytnout PO příspěvek na realizaci opatření z vlastních zdrojů a následně po obdržení dotace provést záměnu vlastních zdrojů za dotaci.

Obdobně to platí i ve vztahu zřizovatel x příspěvková organizace MČ. To znamená, že městská část může na základě standardních procesů ponechat svým příspěvkovým organizacím nevyčerpané finanční prostředky z roku 2022 na stejný účel. A to vzhledem k tomu, že odbor rozpočtu MHMP počítá s tím, že ponechá nevyčerpané prostředky z roku 2022 městským částem na realizaci Balíčku pomoci Pražanům.

OPATŘENÍ č. 1 – STRAVNÉ

Komu je možné prominout úplatu za stravování – kdo je oprávněným žadatelem?

Prominutí úplaty lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka až do konce školního roku.

Musí žadatel požádat znovu o odpuštění úplaty v roce 2023?

Nemusí, žadatel podává žádost pouze jednou. Může však svou žádost kdykoliv zrušit a zejména ve chvíli, kdy pominou důvody, pro které bylo žádosti vyhověno.

Od kterého termínu/data je možné prominout úplatu za stravování?

Prominutí úplaty za stravování je provedeno na základě rozhodnutí ředitele/ředitelky školy/zařízení školního stravování – a to nejdříve ke dni podání žádosti, respektive ke dni, kdy bylo o žádosti rozhodnuto. Datum, od kterého bude teprve úplata prominuta, může také být stanoveno v rozhodnutí o vyhovění žádosti. Zpětné prominutí před datum podání žádosti, respektive před datum rozhodnutí není možné.

Koho mají zákonní zástupci naší školy žádat o prominutí úplaty za stravné (OPATŘENÍ č. 1), když se stravují ve školní jídelně, kterou zřizuje sousední základní škola, jejíž zřizovatelem je městská část. Mají žádat mě a já požádat sousední ředitelku o fakturaci dané částky, nebo mají žádat přímo ředitelku, pod kterou je školní jídelna?

Správný postup je takový že žadatel žádá u té instituce, která mu poskytuje předmětnou službu a ředitel/ředitelka školského zařízení rozhodne o odpuštění úplaty. V případě, že žáci podávají přihlášku ke stravování přímo do té školní jídelny a rovněž tam hradí stravné, je jednodušší, aby prostředky na realizaci opatření č. 1 žádala jídelna po svém zřizovateli. Tento zřizovatel pak požádá o finanční prostředky, nebo vykryje již nyní náklady na tuto službu z prostředků hl. m. Prahy. Jinak řečeno; peníze na správné místo v případě veřejných zřizovatelů vždy dotečou. I s ohledem na uplatňování ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona je to logický postup. Pokud je ten vztah mezi vaší školou a školní jídelnou nastaven jinak, je nutné v takových případech postupovat individuálně a podle toho, jak je spolupráce smluvně zajištěna.

Jak budou vypořádány přeplatky vzniklé k datu začátku proplácení stravného? - předběžně domluveno vrácení zákonným zástupcům k poslednímu dni měsíce předcházejícího začátku proplácení MČ?

Ano, přeplatek, který vznikne ještě z úhrady zákonných zástupců, bude škola vracet v režimu, jak je obvyklé – běžná doba pro vyúčtování. Není nutné situaci nijak více komplikovat.

Jak bude měsíční stravné účtováno? (paušálně celá měsíční záloha, popř. přesný dopočet zálohy dle přeplatku z minulého měsíce - nebudou vznikat velké přeplatky při nízké docházce?)

Nastavení úhrady záloh je zcela na škole – pokud existuje riziko nižšího čerpání podpory, pak je adekvátní snížení zálohy, ale předpoklad při výpočtu byl vysloven pro úhradu celé zálohy za měsíc – a vyúčtování vždy k době, kdy je to opět obvyklé. Bezesporu budou vznikat přeplatky. Pokud je školní jídelna součástí školy, pak je to jistě snazší operativně upravovat. V případě poskytování záloh jinému subjektu, který zajišťuje školní stravování, nemusí být operativní úprava záloh komfortní. Opravdu je tedy ten režim na tom, jak si to škola nastaví.

OPATŘENÍ č. 2 – ŠKOLNÉ a OPATŘENÍ č. 3 – DRUŽINY A KLUBY

Komu je možné prominout úplatu za školné – kdo je oprávněným žadatelem?

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání v mateřské škole (školkovné) nebo v základní umělecké škole a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty za školkovné/školné za kalendářní měsíc nebo za příslušné období (v případě školného u základních uměleckých škol) a to až do konce školního roku.

Komu je možné prominout úplatu za družinu nebo školní klub – kdo je oprávněným žadatelem?

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán do družiny nebo školního klubu a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Výše podpory
je 100 % prominutí úplaty na účastníka (za příslušné období ve školním roce) a to až do konce školního roku.

Komu je možné prominout úplatu za školské služby?

Prominutí úplaty lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke vzdělávání a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP a má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy. Výše podpory je 100 % prominutí úplaty za školské služby (školné) až do konce školního roku.

Musí žadatel požádat znovu o odpuštění úplaty v roce 2023?

Nemusí, žadatel podává žádost pouze jednou. Může však svou žádost kdykoliv zrušit a zejména ve chvíli, kdy pominou důvody, pro které bylo žádosti vyhověno.

Od kterého termínu/data je možné prominout úplatu za školské služby?

Prominutí úplaty za školské služby je provedeno na základě rozhodnutí ředitele/ředitelky školy – a to nejdříve ke dni podání žádosti, respektive ke dni, kdy bylo o žádosti rozhodnuto. Datum, od kterého bude teprve úplata prominuta, může také být stanoveno v rozhodnutí o vyhovění žádosti. Zpětné prominutí před datum podání žádosti, respektive před datum rozhodnutí není možné.

Bude možné uplatňovat snížení daní o školné při podávání daňového přiznání?

Zákonný zástupce může uplatňovat snížení daní pouze za školné, které skutečně uhradil. To znamená, že škola vydá potvrzení pouze na tu částku, kterou zákonný zástupce ze svých finančních prostředků za rozhodné období reálně na školné vynaložil. Odpuštění úplaty nezakládá zákonnému zástupci žádné právo na snížení daně.

OPATŘENÍ č. 4 – FOND SOLIDARITY

Komu je možné poskytnout podporu z tzv. fondu solidarity – kdo je oprávněným žadatelem?

V rámci tohoto opatření neplatí podmínky dané pro opatření 1 až 3. Žádost o podporu z fondu solidarity může podat žadatel zapsaný do MŠ/ZŠ/ZUŠ/SŠ/DDM, který má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy a svou žádost zdůvodní. Rozhodnutí o poskytnutí podpory z fondu solidarity je čistě na řediteli/ředitelce školy/školského zařízení.

Jak si vyložit termín „fond solidarity“?

Jedná se o technický termín, který má jen komunikační označení jako „Fond solidarity“. Nejedná se specificky o žádný fond, který by byl zřízen na základě zvláštních právních předpisů.

Musí si škola/školské zařízení zřídit fond solidarity?

Nemusí, finanční prostředky zůstávají v běžném rozpočtu školy jako jiné finanční prostředky od zřizovatele, které jsou odlišeny a účtovány pod zvláštním účelovým znakem.

Do jaké výše může jeden žák/účastník čerpat podporu z fondu solidarity?

Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2022/2023.

Co je možné z fondu solidarity hradit a v jaké výši?

Fond je balík peněz, které mají primárně sloužit k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou/školským zařízením (např.: příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku, nákupu pomůcek nebo vybavení pro žáka apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné) či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.  Příspěvek z fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude o příspěvku rozhodováno.

Kolik peněz obdrží škola/školské zařízení do tzv. fondu solidarity?

Fond solidarity je designován tak, že bude škole/školskému zařízení poskytnuta částka 600 Kč na žáka/účastníka, přičemž bude platit vzorec 600 x počet zapsaných žáků/účastníků ve školním roce 2022/2023 = celková částka, která bude moci být využita na realizaci aktivit z fondu solidarity. Pro školy zřízené městskými částmi byla již pro rok 2022 schválena a odeslána poměrná část 240 Kč na žáka jako záloha do fondu solidarity. O zbylé peníze může škola požádat pro rok 2023 – ve výši 360 Kč na žáka. Tyto finanční prostředky obdrží v roce 2023.

Modelový příklad: škola má 100 zapsaných žáků – tudíž do fondu solidarity by mohlo být zasláno 100 x 600 = 60 000 Kč na školní rok 2022/2023. Škola již v roce 2022 obdržela částku 100 x 240 = 24 000 Kč a proto v roce 2023 požádá svého zřizovatele (městskou část) o 100 x 360 = 36 000 Kč. V případě, že škola obdržela méně peněz na zálohu v roce 2022, může požádat v roce 2023 o rozdíl navíc. Důležité je, aby celková částka do fondu solidarity pro školní rok 2022/2023 činila maximálně 600 x počet žáků.

Jak je to s hrazením dopravy na povinný předmět plavání? Lze na to využít tzv. fond solidarity?

Ano, fond může být využit na tuto aktivitu.

Na přihlášce u tzv. fondu solidarity chybí čestné prohlášení, že žadatel splňuje alespoň jednu z podmínek – např. příspěvek na bydlení, exekuce. Pouze prohlašuje, že má trvalý pobyt v Praze. Na toto se dané podmínky nevztahují?

Limitující podmínky pro opatření 1 až 3 se nevztahují na tzv. Fond solidarity – přiznání podpory z tohoto fondu je čistě v kompetenci ředitele školy/školského zařízení. Pouze na jeho úvaze a na základě zdůvodnění žádosti se příspěvek může přiznat.

V srpnu vyšla výzva do programové dotace HMP, jejíž součástí je mimo jiné i tzv. fond solidarity, pro který má být žádost podána do 10. 10. 2022. Místo toho je tento nový fond solidarity v rámci balíčku? Ten ze srpna zrušen?

Jedná se o zcela odlišné fondy a odlišné agendy. V rámci programové dotace je tradičně vyhlášena výzva pro tzv. fond solidarity, jedná se však o zcela jinou aktivitu, která se řídí podmínkami vyhlášení programové dotace. Doporučujeme však, aby v rámci případného čerpání finančních prostředků z obou fondů bylo odděleno, pokud jej škola bude v obou případech využívat. Jinak řečeno, aby na jednoho konkrétního žáka nevznikala duplicita podpory.

Fond solidarity – limit 600 Kč na 1 žáka, ale na jiném místě uvedeno, že max. limit na žadatele je při čerpání 10 tisíc Kč za celý školní rok.

Limit 600 Kč na žáka je technický údaj, který slouží k výpočtu celkového balíku peněz pro školu. Neznamená to limit pro čerpání podpory, ten je stanoven na jednoho žáka v maximální výši 10 tis. Kč za celý školní rok. Je tak patrné, že mnoho žáků na podporu nemusí dosáhnout a bude na uvážení ředitele školy, kterým žádostem a na jaké aktivity fond solidarity využije. Další vysvětlení k výpočtu viz výše.

Z fondu solidarity lze platit jen částečně, lze i třeba z 99 %?

Z fondu solidarity lze hradit celou částku za požadovanou aktivitu, ale ředitel může rozhodnout i jen o částečném krytí nákladů. Záleží pouze na úvaze ředitele.

Co když se na kroužek přihlásí dítě/žák, ale nebude tam docházet?

Toto není předmětem zkoumání školy, při přiznání podpory předpokládáme, že děti na kroužky budou docházet.

Zřizovatel školám pošle za letošní kalendářní rok 240 Kč  x  počet všech dětí/žáků ve škole?

Ano, školám bylo do již zaslaných finančních prostředků připsáno 240 Kč na jednoho žáka/dítě x počet žáků (k 30. 9. 2021) do fondu solidarity za rok 2022, aby se mohlo i s tímto opatřením již pracovat. Ten výpočet je zamýšlen něco jako plošná záloha, aby bylo možné již v tomto roce poskytovat případnou pomoc.

Hl. m. Praha vyhlásila opakovaně Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023, kde v opatření č. 6 se také objevuje termín Fond solidarity s částkou na dítě max. 10 000 Kč. V našem tzv. balíčku je také fond solidarity se stejným maximem čerpání na jedno dítě. Jsou to propojené záležitosti nebo je to pouze nešťastná shoda názvů?

V případě výše zmiňovaných fondů solidarity se jedná o vzácnou shodu názvů ve zcela odlišných programech. Opravdu se jedná o dvě různé věci – jedna v rámci klasických programových dotací HMP, jak bylo v minulosti zvykem a ta druhá, která je v rámci Balíčku okamžité pomoci Pražanům.

OPATŘENÍ č. 5 – SOCIÁLNÍ PEDAGOG

Jaké školy mohou zřídit pozici sociálního pedagoga z finanční podpory hl. m. Prahy?

Příspěvek na sociálního pedagoga je pouze pro veřejné základní školy ve výši 0,7 úvazku na jednu školu.

Jak může škola žádat o peníze na financování úvazku sociálního pedagoga?

Škola požádá svého zřizovatele o potřebné finanční prostředky.

Co by měla pozice sociálního pedagoga ve škole zastávat?

Jedná se o rozšíření poradenského pracoviště školy o pracovníka, který má na starosti péči o žáky, kterým hrozí školní neúspěšnost z důvodu jejich sociální situace a rodinného zázemí. Sociální pedagog může výrazně pomoci předejít negativním dopadům sociální situace rodiny na vzdělávání, školní úspěšnost, pravidelnou školní docházku, třídní a školní klima. Zajišťuje či mediuje komunikaci s rodinou, pomáhá řešit výchovné otázky v rámci vzdělávacího procesu, pomáhá zapojit žáka do školních aktivit a do širší komunity. Sociální pedagog je členem širšího poradenského týmu. Sociální pedagog se může díky své pozici významně podílet na rozdělování prostředků z Fondu solidarity – nejen při schvalování, ale již při navrhování čerpání. Zřízení pozice sociálního pedagoga bude v kompetenci příslušné školy podle aktuální potřeby.

Sociální pedagog se může významně podílet na rozdělování prostředků z fondu solidarity – nejen při schvalování, ale již při navrhování čerpání? Bude tedy řediteli radit?

To záleží na řediteli, zda bude chtít využít potenciálu sociálního pedagoga, rozhodně však nemůže sociální pedagog zasahovat do rozhodovací praxe ředitele a rovněž nemusí ředitel přihlížet k jeho názoru.

OBECNÉ DOTAZY

Rozpor mezi metodikou k balíčku a školským zákonem – dle školského zákona mají mít všechny spádové děti stejný přístup, ale toto se vztahuje jen na ty s trvalým pobytem v Praze, nikoli na dlouhodobý pobyt cizinců apod. Není to diskriminační?

Balíček okamžité pomoci Pražanům byl schválen a je realizován z vůle Zastupitelstva hl. m. Prahy, které jako limitační kritérium uvedlo „trvalý pobyt na území hl. m. Prahy“. Proto způsobilí žadatelé jsou jen ti, kteří odpovídají tomuto kritériu.

Je termín „trvalý pobyt“ chápán stejně jako „trvalé bydliště“?

Ano, trvalé bydliště chápeme jako ustálený výraz pro „trvalý pobyt“.

Dle čeho bude ředitel rozhodovat o tom, zda žádosti vyhoví? Na základě čeho rozhodne, zda má mít příspěvek na školkovné, nebo i na pomůcky na kroužek?

Základní rozhodovací mechanismy – tj. podmínky, kdy lze žádosti vyhovět – jsou dány v podmínkách pro žadatele a jsou jasně vyjmenovány. Všechny rozhodovací pravomoci, které ředitel má jsou opřeny o ustanovení § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Doporučujeme však pro rozhodování si stanovit vnitřní předpis, kterým lze například vymezit, do jaké doby se budou žádosti přijímat, do jakého termínu od podání žádosti se bude o žádosti rozhodovat apod. Ředitel školy nebude mít možnost ověřovat, zda údaje uvedené v prohlášení/žádosti jsou pravdivé a bude to pouze na formě „čestného prohlášení žadatele“.

Kde a jak se žadatelé dovědí o skutečnosti, co jim hrozí, když se zjistí, že čestné prohlášení neodpovídá skutečnosti a podpora je čerpána neoprávněně?

Prověřování skutečností, které žadatelé budou uvádět do prohlášení/žádosti nepřísluší škole ani školskému zařízení. Případné nekalé jednání bude předmětem zkoumání příslušných orgánů a na základě platných právních předpisů.

Ředitel uvede, od jaké doby je úplata prominuta, ale už ne, do jaké doby?

Předpokládá se, že úplata bude odpuštěna na celý školní rok od doby, kdy o tomto bylo rozhodnuto. S ohledem na pravomoci svěřené řediteli školy ve smyslu odpuštění úplaty za vzdělávání a školské služby dle ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona, však ředitel školy má možnost zvolit i kratší termín účinnosti a platnosti svého rozhodnutí. Avšak tato rozhodovací praxe nebyla „Balíčkem okamžité pomoci Pražanům“ vyloučena a je tedy možná. I přes text v žádosti „Na základě výše uvedeného, žádám o prominutí úplaty ve školním roce 2022/2023.“ toto neznamená automaticky celý školní rok.

Vztahuje se balíček i na církevní školy?

Ano, školy zřízené církevním zřizovatelem se mohou do čerpání podpory z balíčku zapojit. Na tyto instituce se však vztahují zvláštní právní předpisy – zejména zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy je nutné, aby škola podala žádost o dotaci dle tohoto zákona.

Jak se o možnosti podpory lidé dozví? Od ředitele?

Hl. m. Praha realizuje běžnou kampaň, zároveň byly spuštěny webové stránky https://pomocprazanum.praha.eu/cz/uvod. Školy mohou o balíčku informovat dle svého uvážení a možností.

Do konce roku 2022 musí nevyčerpané prostředky školy a školská zařízení vrátit nám, zřizovateli, a my můžeme MHMP požádat o ponechání si prostředků na r. 2023? Do kdy lze požádat MHMP o dokrytí nebo o ponechání nevyčerpané části finanční podpory k čerpání do roku 2023?

Ano, je možné i žádoucí ponechání finančních prostředků do roku 2023. Žádost o ponechání finančních prostředků do roku 2023 lze podávat standardně jako v jiných případech, kdy MČ žádá o ponechání do dalšího roku.

Pokud zálohu, která v letošním roce přijde/přišla celou vyčerpáme, respektive přečerpáme, dofinancuje nám to MHMP? Vím, že pokud nevyčerpáme vše, tak vracíme. Ale pokud přečerpáme?

Ano, přečerpání může nastat, pak hl. m. Praha toto tzv. vykryje – tj. na případy, kdy nedostačují již přidělené finanční prostředky. Ty peníze, které již odešly na městské části lze považovat jako takovou zálohu. Ta záloha může mnohdy být příliš velká, jinde nemusí dostačovat. Vzhledem k tomu, že na dlouhou dobu proběhlo dne 8. 9. 2022 poslední jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy v tomto volebním období, nezbývalo jiné řešení, než plošné rozdělení prostředků, neboť nebude již funkční žádný orgán, který by městským částem schvaloval příslušné finanční prostředky v následujících měsících.

Měla jsem za to, že rodiče můžou žádat průběžně (respektive v termínech, které si stanoví příspěvkové organizace, ale v průběhu celého školního roku). Ovšem dívám se, že je tam deadline 1.11.2022. Tzn. po tomto datu již žádné žádosti na školní rok 2022/2023 nesmíme přijímat, ano?

Žádosti opravdu může škola přijímat průběžně, ale stejně tak si může škola stanovit, v jaké době nebo do kterého termínu bude tyto žádosti přijímat k rozhodování. Toto si ředitel může stanovit svým vnitřním předpisem. Termín 1. 11. 2022 stanovený v metodice pro příspěvkové organizace náleží pro vztah příspěvková organizace a její zřizovatel – ne pro žadatele z řad žáků/zákonných zástupců. Jak bylo již dříve uvedeno – metodika – upravující vztah mezi příspěvkovou organizací a městskou částí je pouze doporučená a městská část si ji upravit dle zvyklostí na městské části – v případě, že je městská část schopna poukazovat příspěvky zřizovatele i ke konci kalendářního (rozpočtového) roku, může tak učinit.

Lze odpouštět poplatky za poměrné části měsíce nebo pouze za celé kalendářní měsíce? Př.: Podá-li žadatel žádost 14. 10. 2022 a ředitel rozhodne 20. 10. 2022, má nárok na odpuštění již poměrné části od 20. 10. 2022 nebo může ředitel odpustit až od 1. 11. 2022?

Lze odpouštět i části úplat v měsíci – tj. poměrnou část, ale pro jednodušší administraci a přehled doporučujeme volit pro příspěvkové organizace takovou cestu odpouštění úplat, kdy nenastane nepřehledná situace. Ale záleží to pouze na řediteli, od kdy bude úplata odpuštěna.

Jakou dobu si můžeme představit pod pojmem přiměřená lhůta. Je přiměřená lhůta pro vyřízení žádosti 1 týden?

Přiměřená lhůta může vycházet z analogie pro správní řízení, kde je tato lhůta 30 dní. Vycházet lze z této lhůty a je to naprosto oprávněné.

Pokud dojde k vyčerpání zálohy na rok 2022 ještě před koncem stanoveného termínu pro podání žádostí, může škola zamítnout všechny další podané žádosti? Domnívám se, že z rozpočtu MČ nelze podporu financovat.

Rozhodnutí zamítání žádostí je čistě na škole/řediteli, respektive zřizovateli, zda bude poskytovat podporu i přes to, že v nějakém čase dojdou finanční prostředky na krytí ze „zálohy“. Předpoklad v rámci zamýšlených opatření je takový, že podpora bude přiznávána i nadále a že v případě nedostatku finančních prostředků budou tyto následně vykryty/refundovány z rozpočtu hl. m. Prahy s následným přeúčtováním na příslušné položky. Na samotném konci realizace všech opatření z balíčku pomoci by to mělo být tak, že hl. m. Praha uhradí veškeré náklady a školám ani městským částem nebude nic dlužno.

Bylo by možné (v případě, že finanční prostředky MČ z dotace vystačí) vyplatit ještě v prosinci částky na období např. 1 – 3./2023, alespoň pro ty děti, které již mají rozhodnutí o odpuštění?

Z dotace poskytnuté MČ v roce 2022 na opatření ke zmírnění dopadů inflace na pražské domácnosti nelze poskytnout školám příspěvek na úhradu výdajů, které jim vzniknou v roce 2023. Dotace je předmětem finančního vypořádání za rok 2022. MČ mají možnost požádat o ponechání nevyčerpané části dotace k čerpání na shodný účel v roce 2023. Ponechanou dotaci budou moci MČ čerpat po schválení ZHMP v březnu 2023. Žádost o poskytnutí nové dotace na rok 2023 na opatření ke zmírnění dopadů inflace na pražské domácnosti není podmíněna vyčerpáním dotace poskytnuté v roce 2022. MČ si tedy mohou požádat na výdaje roku 2023 o další dotaci. Samozřejmě by  v žádosti měl být při kalkulaci výše dotace na rok 2023 zohledněn požadavek na ponechání a tedy následné zapojení ponechaných prostředků z roku 2022. Pokud si MČ požádají,  mohla by jim být dotace na rok 2023 poskytnuta nejdříve usnesením ZHMP v lednu 2023. Podle termínu jednání ZHMP by pak dotace byla poukázána koncem ledna, ale spíše připadá v úvahu začátek února. MČ mají rovněž možnost poskytnout PO příspěvek na realizaci opatření z vlastních zdrojů a následně po obdržení dotace provést záměnu vlastních zdrojů za dotaci.

Jak účetně vyřešit přechod z roku 2022 na 2023. Toto se týká i fondu solidarity – zde školy obdržely částky na zálohy např. lyžařských kurzů, ale skutečné kurzy se uskuteční až v roce 2023 a účetní mají s tímto problém – Příloha č. 1 us. číslo 2386 ze dne 5.9.2022 strana 13 bod IV/10 a 11, kde se mluví o tom, jak čerpat a vracet příspěvek?

Shodně to platí i pro příspěvek z fondu solidarity. ZHMP usnesením č. 39/1 ze dne 8. 9. 2022 schválilo  „poskytnutí účelových neinvestičních dotací městským částem hl. m. Prahy na realizaci opatření pro pražské domácnosti ohrožené inflací na rok 2022“. Je naprosto rutinní a standardní postup, že dotace poskytnuté na daný rok jsou předmětem finančního vypořádání za daný rok a nelze z nich  bez dalšího hradit výdaje následujícího roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram