Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

13. 01. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 13

v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele

Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pracovnících"):

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky pro výkon činnosti ředitelky / ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,
 • název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,
 • datum a podpis uchazeče/ky.

K přihlášce uchazeč/ka přiloží:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkčního zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků, Praha 13, Bronzová 2027 (rozsah max. 5 normostran),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (netýká se uchazečů/uchazeček narozených po 1. 12. 1971),
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele/ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup do funkce 1. 7. 2023

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazeček/uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami, došlé poštou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Sluneční nám. 2580, 158 00 Praha nebo doručené osobně do podatelny výše uvedeného úřadu nejpozději do úterý 28. 2. 2023 do 12:00 hod.

Obálku označte textem: "Konkurz – Základní škola s RVJ, Praha 13, Bronzová 2027 - NEOTVÍRAT".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit.

Praha, 12. 1. 2023

Ing. David Vodrážka, v.r.

starosta městské části Praha 13

Toto vyhlášení bylo schváleno usnesením Rady MČ Praha 13 č. UR 0008/2023 ze dne 9. 1. 2023

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram