Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky / ředitele Mateřské školy MOTÝLEK, Pra­ha 13, Vlasákova 995

27. 11. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Rada městské části Praha 13 v souladu s vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitelky / ředitele Mateřské školy MOTÝLEK, Pra­ha 13, Vlasákova 995

na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele / ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pe­dagogických pracovnících a o změně některých zá­ko­nů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pedagogických pra­covnících"):

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle zá­ko­na o pedagogických pracovnících,
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka,
 • příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících.

Požadavky pro výkon činnosti ředitelky / ředitele:

 • znalost školských předpisů a školské problematiky,
 • základní ekonomické znalosti,
 • organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení a titul uchazeče/ky,
 • název pozice, na kterou se uchazeč/ka hlásí,
 • datum a podpis uchazeče/ky.

   K přihlášce uchazeč/ka přiloží:

 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické pra­xe potvrzené posledním zaměstnavatelem vč. uvedení funkč­ní­ho zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • koncepci rozvoje Mateřské školy MOTÝLEK, Praha 13, Vlasá­ko­va 955 (rozsah max. 5 normostran),
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
 • čestné prohlášení dle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. ve zně­ní pozdějších předpisů,
 • originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ře­ditele / ředitelky (ne starší 2 měsíců).

Předpokládaný nástup do funkce 1. 2. 2023

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané při­hlášky uchazeček/uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílo­ha­mi, došlé poš­tou na adresu: Úřad MČ Praha 13 (odbor školství), Slu­neční nám. 2580, 158 00 Praha nebo doručené osobně do po­da­tel­ny výše uve­­deného úřadu nej­poz­ději do čtvrtka 22. 12. 2022 do 12:00 hod.

Obálku označte textem: "Konkurz – Mateřská škola MOTÝLEK, Pra­ha 13, Vlasákova 955 - NEOTVÍRAT".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho prů­­běhu bez udání důvodu zrušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram