Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) - Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720

28. 01. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele Základní školy a mateřské školy Praha 5 – Jinonice, U Tyršovy školy 1/430

Rada MČ Praha 5 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) právnické osoby

Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvková organizace se sídlem na adrese Podbělohorská 26/720, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ: 69781885

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 • odborná kvalifikace odpovídající pro výkon činností ředitele školy dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • délka praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,
 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • občanská a morální bezúhonnost (zákon č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších změn),
 • zdravotní způsobilost,
 • znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

 • znalost školských právních předpisů a školské problematiky,
 • znalost zákoníku práce a souvisejících pracovněprávních předpisů,
 • základní ekonomické znalosti (znalosti ve financování příspěvkové organizace), znalosti práce na PC,
 • řídící a organizační schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

Přihláška (jméno, příjmení a titul uchazeče, pozice, na kterou se uchazeč hlásí, datum a podpis uchazeče; dále uveďte, kam má být doručováno - adresa, datová schránka nebo adresa elektronické pošty).

Přílohy, které jsou nedílnou součástí přihlášky:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce) včetně dokladů o dalším vzdělávání,
 • doklady o dosavadním průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem, včetně pracovního zařazení, (může být nahrazeno úředně ověřenými kopiemi o průběhu zaměstnání - pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů, apod.),
 • strukturovaný profesní životopis,
 • koncepci rozvoje školy na období 6 let pro plně organizovanou školu s 1. a 2. stupněm (max. 5 normostran), včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (nedokládají uchazeči narození po 1. prosinci 1971),
 • originál, popř. ověřená kopie dokladu o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele(ky) ne starší 2 měsíců.

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ky: 1. 5. 2022

Předpokládaný termín konání konkurzního řízení je duben 2022, přesný termín bude uchazečům sdělen písemně.

V rámci konkurzu nebude využito doplňkové hodnocení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo toto konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu zrušit.

Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 28. února 2022 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5, o datu podání rozhoduje podací razítko.

Na obálku uveďte: „Konkurz ZŠ Podbělohorská - NEOTVÍRAT“. Kontakt: tel.: 257000459 – Mgr. Jana Korecká, vedoucí Odboru školství, e-mail: jana.korecka@praha5.cz

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů a vlastnoručním podpisem, podané v termínu.

Výklad k obsahu textu Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace:

Přihláškou se, pro účely konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace, rozumí samostatný doklad. Kompletnost přihlášky a požadovaných příloh do konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) příspěvkové organizace je podmínkou pro uzavření pracovního poměru a jmenování do funkce vedoucího pedagogického pracovníka. Uchazečem poskytnuté osobní údaje uvedené v přihlášce budou zpracovávány výhradně pro účely tohoto konkurzního řízení a v souladu s platnými právními předpisy.

Správcem osobních údajů je městská část Praha 5 – Úřad městské části Praha 5 se sídlem nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5. Náležitosti přihlášky jsou povinně poskytovanými údaji v souladu se zákonem č. 379/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuté osobní údaje budou zpřístupněny pouze tajemníkovi Úřadu, zaměstnancům personálního oddělení Úřadu a členům konkurzní komise. Po skončení konkurzního řízení bude neúspěšnému uchazeči/uchazečce přihláška a přílohy zaslané do konkurzního řízení vrácena.

Sdělení o výsledku konkurzního řízení spolu se závěrečnou zprávou konkurzní komise budou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů uchovávány u správce osobních údajů po dobu 5 let a po uplynutí této lhůty dojde ke skartaci dokumentů, nevznikne-li v mezidobí jiný právní důvod ke zpracování daných osobních údajů. V souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“) máte práva, kterými jsou:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem;
 • právo k informacím o zpracovávání osobních údajů;
 • právo požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů;
 • právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů, pokud již pominul účel pro jejich zpracování, pokud vznesete námitky proti zpracování, nebo pokud byly osobní údaje zpracovávány protiprávně;
 • právo na omezení zpracování těchto údajů;
 • právo vznést námitku u správce osobních údajů ohledně zpracovávání svých osobních údajů.

Správce osobních údajů má v souladu s Nařízením pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@praha5.cz . Nezávislým dozorovým orgánem pro oblast ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7, na který máte právo se obrátit se svým podnětem či stížností.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram