Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Uznávání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

02. 11. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Uznávání základního, středního či vyššího odborného zahraničního vzdělání

RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION - in english

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Odbor školství, mládeže a sportu MHMP vydává na základě § 108 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení získaného v rámci řádně ukončeného vzdělání na zahraniční  základní, střední či vyšší odborné škole nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení (nostrifikaci) v rámci řádně ukončeného vzdělání na zahraniční  základní, střední či vyšší odborné škole.

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání je v kompetenci veřejnoprávních vysokých škol dle oboru vzdělání nebo Ministerstva školství.

Osvědčení o uznání rovnocennosti

Osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydá odbor školství, mládeže a sportu MHMP v případech, kdy je Česká republika vázána mezinárodní smlouvou o uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání se zemí, kde je zahraniční škola zřízena a uznána. Odbor školství, mládeže a sportu  MHMP rozhoduje o uznání rovnocennosti na základě žádosti obsahující v příloze:

 • úředně ověřená kopie dokladu o ukončeném vzdělání přeložená českým soudním tlumočníkem,
 • úředně ověřená kopie dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) přeložená českým soudním tlumočníkem, 
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,
 • doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),
 • plná moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat).

Přehled mezinárodních smluv:

http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html

Smlouva mezi vládou České republiky a Slovenské republiky:

Dle  Sdělení ministerstva zahraničních věcí ČR č. 23/2015 Sb., byla dne 28. listopadu 2013 byla v Praze podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných  České republice a ve Slovenské republice.

Podle čl. 10 shora uvedené smlouvy „Doklady o vzdělání podle čl. 3 až 7 této Smlouvy vydané ve státě jedné smluvní strany se pro účely podle této Smlouvy na území státu druhé smluvní strany uznávají za rovnocenné bez dalšího úředního postupu".

Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení („nostrifikace“)

Pokud Česká republika není vázána mezinárodní smlouvou uznat dané zahraniční vysvědčení za rovnocenné s dokladem o vzdělání vydaným v ČR, odbor školství, mládeže a sportu  MHMP rozhoduje o nostrifikaci na základě žádosti obsahující v příloze:

 • legalizovaný originál zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,
 • originál dokladu o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole (přehled předmětů s hodinovou dotací za jednotlivé roky studia) nebo jeho úředně ověřené kopie přeložené českým soudním tlumočníkem,
 • doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 1000,- Kč,
 • doklad o místě pobytu v ČR (např. kopie identifikační karty, nájemní smlouva atd.),
 • plná moc pro zastupování žadatele (jedná se zejména o zastupování osob mladších 18 let – plnou moc podepisuje zákonný zástupce nezletilého či osoba, která se nechává zastupovat)

Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání

V případě, že mezinárodní smlouva nestanoví jinak, pravost podpisů a otisků razítek na originálech zahraničních vysvědčení a skutečnost, že škola je uznána na území státu, kde bylo zahraniční vysvědčení vydáno, musí být ověřena ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční škola, která vysvědčení vydala, popřípadě notářem na území takového státu, a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Legalizace dokladů o dosaženém vzdělání není nutná, pokud má stát, ve kterém zahraniční vysvědčení bylo vydáno, uzavřenu dohodu o právní pomoci s ČR.

Přehled mezinárodních smluv: http://www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv/index$45924.html

Nostrifikační zkouška

V případě, že se obsah a rozsah vzdělání v zahraniční škole odlišuje zčásti nebo žadatel nepředloží úplné podklady, ze kterých je patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, odbor školství, mládeže a sportu MHMP nařídí nostrifikační zkoušku, jejíž úspěšné složení je předpokladem pro vydání rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice (nostrifikaci).

Žadatel okamžikem podání žádosti o uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s případným poskytnutím svých osobních údajů určené škole k zajištění nostrifikační zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

KDO JE OPRÁVNĚN JEDNAT

 • osoba (žadatel), která žádá o uznání rovnocennosti svého zahraničního vzdělání
 • zákonný nebo zplnomocněný zástupce žadatele

ZPŮSOB ŘEŠENÍ

Žádost se podává po zaplacení poplatku (v pokladně v Jungmannově ulici) k vyřízení v podatelně MHMP, Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1, přízemí Škodova paláce nebo v podatelně MHMP, Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.

KDE LZE ŘEŠIT

Magistrát hlavního města Prahy

odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29, 111 21 Praha 1

Přízemí, přepážka č. 42

Návštěvní hodiny úřadu MHMP

pondělí:                                  8:00 – 18:00 hodin

středa:                                    8:00 – 18.00 hodin

Pověřené osoby:

Mgr. Martin Fučík                                          telefon: 236 005 214

Bc. Lenka Kálalová                                        telefon: 236 005 240

Ing. Tomáš Obruba                                         telefon: 236 005 051

Úřední hodiny podatelny MHMP  pro podání žádosti :

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 | Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1

pondělí  8:00 – 18:00

úterý      8:00 – 15:00

středa     8:00 – 18:00

čtvrtek   8:00 – 15:00

pátek     8:00 – 11:00

DOKLADY

viz. Osvědčení o uznání rovnocennosti

viz. Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení

POPLATKY

Správní poplatek za přijetí žádosti ve výši 1000 Kč je nutné zaplatit v pokladně MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1.

„Podle  § 9 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, je cizinec, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině, nebo kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, osvobozen od poplatku za přijetí žádosti o uznání platnosti nebo vydání osvědčení o uznání rovnocennosti dokladu o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného vzdělání získaného v zahraniční škole. Toto opatření platí od 21.3.2022  do ukončení platnosti § 9 zákona č. 67/2022 Sb.“

LHŮTY

Řeší se do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů.

FORMULÁŘE

Žádost o vydání uznání rovnocennosti zahraničního vzdělání

PRÁVNÍ ÚPRAVA

 • zákon č. 561/2004 Sb.,
  o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • vyhláška MŠMT ČR č. 12/2005 Sb.,
  o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
 • zákon č. 634/2004 Sb.,
  o správních poplatcích, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb.,
  správní řád, v platném znění
 • zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

UPŘESNĚNÍ A POZNÁMKY

Pokud má stát, ve kterém zahraniční vysvědčení bylo vydáno, uzavřenu dohodu o právní pomoci s ČR, legalizace dokladů o vzdělání není nutná.

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram