Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Univerzita Karlova se stává generálním partnerem projektu „České hlavičky“ na podporu talentovaných středoškoláků. V rámci Českých hlaviček se bude díky spolupráci nově udělovat Cena Intentio za výjimečné práce s tématem udržitelného rozvoje.

Projekt České hlavičky se uskuteční v podobě minimálně tří soutěžních ročníků v průběhu let 2022 až 2024. U příležitosti udělování ocenění pro talentované středoškoláky bude nově od letošního roku předávána Cena Intentio – cena Univerzity Karlovy, a to za projekty, které přispívají k rozvoji udržitelného života. Jedná se například o ohleduplnější využívání přírodních zdrojů, pozitivní dopad aktivit na klima, udržitelnost měst a obcí, rovnost příležitostí, kvalitu života budoucích generací a další obdobné oblasti. Univerzita Karlova tak chce akcentovat kromě svých primárních rolí - vzdělávání a výzkumu - také svou třetí roli, kterou je služba veřejnosti, podíl na veřejné debatě, popularizace výsledků výzkumu a jejich přenos do praxe.

Podmínky ceny byly vyhlášeny 2. května 2022, hlásit se mohou studenti do 30. června 2022 a poprvé bude cena INTENTIO udělena na slavnostním galavečeru, který bude České televize vysílat ze záznamu na podzim roku 2022. Cena je primárně určena studentkám a studentům středních škol a garantem ceny je prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., z Botanického ústavu AV ČR.

Univerzita Karlova dlouhodobě podporuje strategie vedoucí k prohloubení aktivit trvale udržitelného rozvoje a jde o jednu z jejích priorit. V souladu s cíli OSN chápe pojem udržitelný rozvoj ve své komplexnosti, a kromě životního prostředí pod něj spadají i oblasti jako kvalitní vzdělávání, rovné příležitosti, zdraví a kvalitní život či inovace. Proto má instituce jako Univerzita Karlova co nabídnout a jsem velmi ráda za tuto spolupráci mezi ČESKÝMI HLAVIČKAMI a Univerzitou Karlovou. Univerzita chce zároveň podnítit a zvýšit zájem mladých lidí o studium a rozvíjet zájem o tyto obory, případně i o budoucí vědeckou kariéru,“ uvedla rektorka UK Milena Králíčková.

Projekt České hlavičky (https://www.ceskahlava.cz/ceske-hlavicky/) je ucelený program zaměřený na podporu nadaných studentů v mnoha oborech, na zvýšení zájmu mladých lidí o studium těchto oborů na středních a vysokých školách a rozvíjení zájmu o vědecké projekty, případně i o vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež. Metodika projektu vychází z principu, že bude umožněno informovat širokou veřejnost a ocenění nadaní studenti, budou v široce pojaté mediální kampani prezentováni jako vzory pro své vrstevníky.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram