Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Národního plánu obnovy poskytne základním školám a gymnáziím finance na digitální učební pomůcky, které pomohou implementaci revize rámcového vzdělávacího programu (RVP) v oblasti rozvoje informatického myšlení a digitální kompetence. Školy obdrží tisíc korun na žáka v denní formě vzdělávání.

Aby mohly školy prostředky z Národního plánu obnovy čerpat již v tomto roce, je podmínkou, aby základní školy a gymnázia deklarovaly svůj zájem zahájit výuku podle revidovaného školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2022 nebo tak již tyto školy učinily od 1. 9. 2021 (mateřské školy toto kritérium nemají). Zásadním kritériem pro vhodnost výběru digitální učební pomůcky je naplnění účelu podpory a pouze neinvestiční výdaj (rozhodující je tedy cena).

K získání prostředků je potřeba vyplnit dotazník a potvrdit splnění podmínky výuky podle revidovaného RVP. Dokumenty je by měly školy vyplnit do konce března 2022 zde.