Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Termíny sběrů dat ve 3. čtvrtletí 2023

20. 09. 2023 - Magistrát hl.m. Prahy

Rozpis výkazů a agend pro elektronický sběr dat s termínem předání ve 3. čtvrtletí 2023.

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).
Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor do úvodního textu „Věc:“ datové zprávy:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Školám a školským zařízením zapsaným do rejstříku škol a školských zařízení vzniká povinnost předávat data níže uvedených výkazů podle § 28 odst. 5 školského zákona. Předávání dat dále upravuje vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů.

Právnická osoba vykonávající činnost základní školy, střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy ve školním roce 2022/23 předává individuální údaje ze školní matriky. Předávání individuálních údajů ze školních matrik bylo rozšířeno o mateřské školy a přípravné třídy základní školy a přípravný stupeň základní školy speciální. V rámci podzimního sběru to ještě není povinné, ale doporučujeme tuto možnost využít. Předávat tyto údaje bude povinné až od školního roku 2025/26, kdy školy již nebudou předávat výkazy S 1-01 a S 4c-01.

Po úspěšném předání souborů individuálních dat na stanovený server jsou zde data automaticky agregována a je vytvořena sestava v podobě statistického výkazu M3/M8/M9/M10 a za žáky/studenty s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN personálního charakteru příloha R43-01. Příloha se u těchto škol automaticky generuje z předaných individuálních údajů ze školních matrik a po ukončení sběru dat se zapracovává do souhrnu za celé ředitelství. Takto vytvořený výkaz vč. případné přílohy R43-01 škola předá příslušnému správnímu úřadu. V případě ostatních škol (mateřské školy, základní umělecké školy a základní školy, které vyplnily výkaz S 4c-01 o přípravné třídě ZŠ nebo přípravném stupni ZŠ speciální) a školských zařízení (školní družiny, školní kluby, zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy, střediska volného času, školská ubytovací zařízení a střediska praktického vyučování) je umožněno vyplnění elektronického formuláře přílohy R 43-01 až poté, co byl odeslán příslušný výkaz řady S nebo Z a v něm uvedeny děti/žáci s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN. Podpůrné opatření se uvádí u té školy/školského zařízení/odloučeného pracoviště (zadává se IZO a číslo části podle rejstříku), která jej skutečně poskytuje. Pokud škola/školské zařízení/odloučené pracoviště aktuálně neposkytuje žádné podpůrné opatření personálního charakteru, vyplní kontaktní údaje a zaškrtne ve výkaze R 43-01 políčko „Žádná podpůrná opatření v rozhodném období k 30. 9. 2023“. Tímto se odešle správnímu úřadu informace, že za tento subjekt nebudou předána žádná data přílohy R 43-01. Nejzazší termín pro odeslání přílohy R 43-01 je shodný s termínem pro odeslání příslušného výkazu řady S, Z nebo M. Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2023. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2023 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

Povinnost vyplnit a odevzdat výkaz R 13-01 o ředitelství škol zůstává nedotčena.

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky zapsané do rejstříku škol a školských zařízení (dále jen "rejstřík") vyplňují výkaz S 18-01 o jazykové škole. Pokud jazykové školy, které nejsou zapsané do rejstříku, organizují jednoleté kurzy cizích jazyků s denní formou výuky určené pro absolventy středních škol a konzervatoří, kteří úspěšně vykonali první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují studium v tomto kurzu, a jsou uvedeny v seznamu zveřejněném MŠMT na základě vyhlášky č. 19/2014 Sb., o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou, vyplňují výkaz S 18-01 o jazykové škole také, ale uvádějí v něm pouze vybrané údaje oddílu I a V za tyto kurzy. Seznam je zveřejněn na https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/jednolete-kurzy-cizich-jazyku.

Současně proběhne sběr dat výkazu P1-04 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství (výkaz sestavují všechny školy a školská zařízení v regionálním školství zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, dále registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi nebo jinou právnickou nebo fyzickou osobou, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost vykonává táž právnická osoba) a výkazu P1c-01 evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30. 9. 2023 (výkaz sestavují jen organizace, které vyplácejí plat podle § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. To znamená všechny školy a školská zařízení v regionálním školství, zapsané v rejstříku škol a školských zařízení zřizované MŠMT, krajem, obcí nebo svazkem obcí, které mají k 30. 9. zaměstnance odměňované z prostředků státního rozpočtu kapitoly 333. Organizace, která má k 30. 9. přerušenou nebo ukončenou činnost nebo odměňuje zaměstnance pouze z jiných zdrojů, než je kapitola 333 státního rozpočtu, výkaz nevyplňuje.).

OznačeníPopis Podle stavu k Termín předání Způsob předáníDalší informace 
P1-04výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích za 1.- 3. čtvrtletí 202330.9.202315.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
P1c-01*o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství podle stavu k 30.9.202330.9.202315.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
S 1 -01o mateřské škole30.9.202310.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
M3o základní škole - sběr dat z matrik30.9.202316.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
S4-01o mateřské - základní škole při zdravotnickém zařízení30.9.202310.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
S4c-01o přípravné třídě ZŠ a o přípravném stupni základní školy speciální31.3.202317.4.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
M8o střední škole - sběr dat z matrik30.9.202316.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
M9o konzervatoři - sběr dat z matrik30.9.202316.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
R13-01o ředitelství škol30.9.202310.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
S18-01o jazykové škole30.9.202310.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
Z23-01o pedagogicko-psychologické poradně30.9.202310.10.2023 elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
S24-01o základní umělecké škole30.9.202310.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkou odkaz na článek
Z27-01o středisku praktického vyučování30.9.202310.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
Z33-01o speciálně pedagogickém centru30.9.202310.10.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
M10o vyšší odborné škole - sběr dat z matrik31.10.202315.11.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
Z2-01o školní družině - školním klubu31.10.202313.11.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
Z 14-01o zařízení pro výkon ústavní - ochranné výchovy31.10.202313.11.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
Z15-01o činnosti střediska volného času31.10.202313.11.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
Z17-01o činnosti zařízení školního stravování31.10.202313.11.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
Z 19-01o školském ubytovacím zařízení31.10.202313.11.2023elektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek
R43-01příloha výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2024 (výstup podle typu výkazu)dle výkazudle výkazuelektronicky + tisk datovou schránkouodkaz na článek

V případě, že právnická osoba odevzdává jeden nebo více výkazů za školu (všechny výkazy označené M nebo S s výjimkou výkazů S 18-01 o jazykové škole a S 24-01 o základní umělecké škole), vyplňuje současně i výkaz R 13-01 o ředitelství škol. Nejprve odešle všechny výkazy S za školu/školy, příp. jejich odloučená pracoviště (S 1-01, S 4-01, S 4c-01) a teprve následně i výkaz o ředitelství. Základní škola, střední škola, konzervatoř a vyšší odborná škola odešle výkazy R 13-01 a M 3, resp. M 8, M 9, M 10 v libovolném pořadí.

Přílohu R43-01 výkazu vyplňují všechny mateřské školy, základní umělecké školy a základní školy, které vyplnily výkaz S 4c-01, a školská zařízení (školní družiny, školní kluby, zařízení pro výkon ústavní-ochranné výchovy, střediska volného času, školská ubytovací zařízení a střediska praktického vyučování) zapsaná do rejstříku, pokud ve výkaze za školu/školské zařízení uvedly v oddíle týkajícím se dětí/žáků se SVP nebo žáků celkem (v případě ZUŠ a SPV) alespoň jedno dítě/žáka s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN, kterému je k rozhodnému datu, ke kterému je předáván výkaz o škole/školském zařízení, na základě doporučení vydaného školským poradenským zařízením poskytováno podpůrné opatření personálního charakteru bez ohledu na to, zda na něj byly nebo nebyly požadovány finanční prostředky. V tomto případě je umožněno vyplnění elektronického formuláře přílohy R 43-01 až poté, co byl odeslán příslušný výkaz řady S nebo Z a v něm uvedeny děti/žáci s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN. Podpůrné opatření se uvádí u té školy/školského zařízení/odloučeného pracoviště (zadává se IZO a číslo části podle rejstříku), která jej skutečně poskytuje. Pokud škola/školské zařízení/odloučené pracoviště aktuálně neposkytuje žádné podpůrné opatření personálního charakteru, vyplní kontaktní údaje a zaškrtne ve výkaze R 43-01 políčko „Žádná podpůrná opatření v rozhodném období k 30. 9. 2023 / 31. 10. 2023“. Tímto se odešle správnímu úřadu informace, že za tento subjekt nebudou předána žádná data přílohy R 43-01.
Přílohu výkazu předávají i základní školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy za žáky/studenty s přiznaným podpůrným opatřením s kódem NFN personálního charakteru. Příloha se u těchto škol automaticky generuje z předaných individuálních údajů ze školních matrik a po ukončení sběru dat se zapracovává do souhrnu za celé ředitelství, přístupného po přihlášení na https://sberdat.uiv.cz/login.
Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2023. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2023 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete:

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Jestliže vykazující jednotka dodatečně zjistí chyby či nepřesnosti ve výkaze, provede opravu ve sběrové aplikaci a znovu odešle i jeho opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem (na výkazu pouze vyznačte, že se jedná o opravu). Obdobně postupujte je-li Vám výkaz s nalezenými chybami zpracovatelským místem vrácen. Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem k opravě) základní školy (M3), střední školy (M8), konzervatoře (M9) nebo vyšší odborné školy (M10) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.

Dotazy související s internetovou aplikací sběru dat "Sběr dat regionální školství" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail statistika@msmt.cz.

Dotazy související s internetovou aplikací "Matrika" (s uvedením IZO školy) prosím směrujte na e-mail matrika@msmt.cz.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik:
Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušeno nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele dle typu výkazu naleznete ZDE. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.

Aktuálně probíhající sběry dat:

ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ STANOVENÝCH TERMÍNŮ.

Ukončené sběry dat:


- Data výkazu P1-04 předává organizace vždy nejpozději do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období (tj. do 15.4.2023, 15.7.2023, 15.10.2023 a 15.1.2024).
- Současně se ve 3. čtvrtletí roku sbírají data výkazu P 1c-01 o evidenčním počtu zaměstnanců v regionálním školství (podle stavu k 30.9.2023) do 15.10.2023 (nejdříve se odešle výkaz P 1-04).

- Školy zřizované MŠMT odešlou data (výkazy) do MŠMT.
- Školy zřizované církví, krajem a školy soukromé odešlou data (výkazy) Magistrátu hl. m. Prahy.
- Školy zřizované MČ odešlou data (výkazy) Magistrátu hl. m. Prahy.

Důležité dokumenty:

Vyhláška č. 364/2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

Důležité odkazy:

Zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram