Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ podle stavu k 31.3.2024

20. 03. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Doporučujeme překontrolovat si v průběhu měsíce března i dubna 2024 správnost a úplnost Vámi předávaných dat a z nich generovaných výstupů na „testovacím“ serveru https://profa.msmt.cz/matrikas.

Z důvodu rozložení zátěže sběrových serverů je nanejvýš vhodné, správnost importovaných souborů ověřit nejdříve na „testovacím serveru“, a to i v měsíci dubnu (po dobu trvání ostrého sběru), a teprve následně odeslat na „ostrém“ serveru již zkontrolovaná data. A je nezbytně nutné, aby všechny předávané údaje zkontroloval/a ředitel/ka školy, který/á následně výkaz potvrdí a odešle ho svému správnímu úřadu prostřednictvím datové schránky.

UPOZORŇUJEME, že při tomto sběru dat budou moci mateřské školy v rámci ověřovacího předávání údajů importovat data nejen na „testovacím“ serveru jako doposud, ale nově i na „ostrém“ serveru, včetně odeslání na správní úřad, takže budete mít možnost data následně zkontrolovat. Doporučujeme tuto možnost využít

Dále je možné na "tetovacím" serveru ověřit předávání individuálních údajů o dětech v přípravných třídách základní školy a přípravném stupni základní školy speciální.

Aktuálně

 • Již při podzimním sběru došlo pro aktuální školní rok k rozšíření struktur v předávaných položkách i k některým úpravám ve výkazu M 3. Podrobné informace jsou uvedeny v aplikaci pro předávání údajů ze školních matrik pod symbolem vykřičníku s textem „ČTĚTE“. Upozorňujeme, že položka „IZO školy, ze které se žák přihlásil ke vzdělávání“ (IZOP) musí být vyplněna pouze u žáků, kteří zahájili vzdělávání na dané škole v letošním školním roce (vč. přestupu). Jestliže se ale jedná o žáky, kteří se přihlásili ke vzdělávání z mateřské školy, není možné u nich v položce IZOP uvádět např. IZO Vaší ZŠ!
 • Věnujte prosím pozornost i vyplňování položek týkajících se (ne)znalosti českého jazyka, kde se uvádějí i žáci, kteří se účastní jazykové přípravy v kmenové nebo určené škole.
 • Pro jarní sběr dat dochází ke změně v oddílu XXI. „Žáci podle státního občanství, cizinci podle režimu pobytu“. Souhrnný sloupec 7 pro azylanty a osoby požívající doplňkové nebo dočasné ochrany byl nahrazen sloupci 7a, 7b a 7c pro jednotlivé režimy pobytu v ČR.
 • Upozorňujeme na definici odloučeného pracoviště. Před importem dat zkontrolujte údaje v nabídce „Nastavení částí“, zda odpovídají skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů). Na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/file/53592/ naleznete zpřesňující výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu, který se primárně týká škol zřízených obcí nebo krajem. O přidání/odebrání pracoviště žádejte prostřednictvím stanislav.beldik@praha.eu.
 • Dále upozorňujeme, aby školy aktualizovali/udržovaly platné kontaktní údaje pro sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ . Informace, týkající se sběru dat z matrik MŠMT (které je gestorem sběrů dat) zasílá na tyto kontaktní údaje, a proto školy, které je neaktualizují, nebo je nemají vyplněné, je nemusí vůbec obdržet.
 • Po zdařeném importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav - výkazu a přehledkách. Kontrolou zejména počtu tříd, žáků a jejich speciálních vzdělávacích potřeb můžete odhalit případné chyby.
 • Další aktuální informace ze sběrové aplikace "matrika" k seznámení ZDE (v aplikaci naleznete pod ikonou vykřičníku vpravo nahoře).
 • Údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních nadále zapisujte do školní matriky, přestože se příloha výkazu R 43-01 (soubor „b“ s údaji o podpůrných opatřeních) v jarním období nepředává. Pro vykazování poskytovaných podpůrných opatření s kódem NFN používejte v průběhu celého roku výkaz R 44-99 (na serveru http://sberdat.uiv.cz/login).
 • V rámci podzimního sběru to ještě není povinné, ale doporučujeme tuto možnost využít! Předávat údaje ze školních matrik o mateřské školy a přípravné třídy základní školy a přípravný stupeň základní školy speciální se bude povinně předávat od školního roku 2025/26, kdy školy již nebudou předávat výkazy S 1-01 a S 4c-01 současným způsobem. Na základě vyhlášky č. 388/2022 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), bylo rozšířeno předávání individuálních údajů ze školních matrik o mateřské školy a přípravné třídy základní školy a přípravný stupeň základní školy speciální. Jestliže je tedy součástí ředitelství i mateřská škola nebo má škola děti v přípravných třídách či přípravném stupni (a umožňuje-li to používaný školní evidenční systém), je možné otestovat i import těchto dat na „testovacím“ serveru na adrese https://profa.msmt.cz/matrikas/ jako doposud, ALE NOVĚ I NA „OSTRÉM“ serveru na adrese https://matrika.msmt.cz/matrikas/ VČETNĚ ODESLÁNÍ NA SPRÁVNÍ ÚŘAD, takže budete mít možnost data následně zkontrolovat.
 • Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik zveřejněno MŠMT ve sběrové aplikaci "matrika" a ke stažení ZDE.

Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ k rozhodnému datu 31.3.2024 bude probíhat od 1.4. do 15.4.2024.

Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

V rámci sběru dat k 31.3.2024 odesíláte na správní úřad:

 • mateřské školy - možnost ověřit si/vyzkoušet předat údaje z matriky (na testovacím a ostrém serveru)
 • základní školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M3a
 • střední školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M8a
 • konzervatoře - potvrzený výtisk sestavy M9a
 • vyšší odborné školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M10a

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem/MŠMT k opravě) základní školy (M3), střední školy (M8), konzervatoře (M9) nebo vyšší odborné školy (M10) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete:

Na zkušebním serveru https://profa.msmt.cz/matrikas/ (zpřístupněn) je možné testovat správnost předávaných dat k rozhodnému datu 31.3.2024 (MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ). Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik: Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.
Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.

 • Aktuality ke sběru dat zveřejňované na webu MŠMT zde.
 • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
 • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
 • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace k vykazování žáků středních škol v oborech L0 + H naleznete na webu MŠMT zde.
 • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
 • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
 • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace a metodické pozn. k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušena nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.

zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram