Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoří podle stavu k 31.3.2023

20. 03. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy. Sběr dat bude probíhat na „ostrém“ serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/.

Aktuálně

 • Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik zveřejněno MŠMT ve sběrové aplikaci "matrika" a ke stažení ZDE. Upozorňujeme na definici odloučeného pracoviště. Před importem dat zkontrolujte údaje v nabídce „Nastavení částí“, zda odpovídají skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů). Na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/file/53592/ nebo https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dulezite-dokumenty naleznete zpřesňující výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu, který se primárně týká škol zřízených obcí nebo krajem. O přidání/odebrání pracoviště žádejte prostřednictvím Vašeho správního úřadu. Při testování je nutné importovat všechny vytvořené datové soubory k rozhodnému datu 31.3.2023.
 • Z důvodu rozložení zátěže sběrových serverů je nanejvýš vhodné, abyste správnost importovaných souborů ověřili nejdříve na testovacím serveru https://profa.msmt.cz/matrikas (zpřístupněn), a to i v měsíci dubnu a teprve následně odeslali na „ostrém“ serveru již zkontrolovaná data. A je nezbytně nutné, aby všechny předávané údaje zkontroloval ředitel školy, který výkaz pro odeslání správnímu úřadu potvrzuje svým podpisem.
 • Údaje o podpůrných opatřeních nadále zapisujte do školní matriky, přestože se příloha výkazu R 43-01 (soubor „b“ s údaji o podpůrných opatřeních) v jarním období nepředává. Pro vykazování poskytovaných podpůrných opatření s kódem NFN používejte v průběhu celého roku výkaz R 44-99 (na serveru http://sberdat.uiv.cz/login).
 • Dále upozorňujeme, aby školy aktualizovali/udržovaly platné kontaktní údaje pro sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ . Informace, týkající se sběru dat z matrik MŠMT (které je gestorem sběrů dat) zasílá na tyto kontaktní údaje, a proto školy, které je neaktualizují, nebo je nemají vyplněné, je nemusí vůbec obdržet.
 • Po zdařeném importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav - výkaz, přehledky. Kontrolou zejména počtu tříd, žáků a jejich speciálních vzdělávacích potřeb můžete odhalit chyby.
 • Další aktuální informace ze sběrové aplikace "matrika" k seznámení ZDE (v aplikaci naleznete pod ikonou vykřičníku vpravo nahoře).

Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří a VOŠ k rozhodnému datu 31.3.2023 bude probíhat od 1.4. do 17.4.2023.

Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

V rámci sběru dat k 31.3.2023 odesíláte na správní úřad:

 • základní školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M3a 
 • střední školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M8a 
 • konzervatoře - potvrzený výtisk sestavy M9a
 • vyšší odborné školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M10a

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem/MŠMT k opravě) základní školy (M3a), střední školy (M8a), konzervatoře (M9a) nebo vyšší odborné školy (M10a) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete:

Na zkušebním serveru https://profa.msmt.cz/matrikas/ (zpřístupněn) je možné v průběhu března a dubna 2023 testovat správnost předávaných dat k rozhodnému datu 31.3.2023 (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ). Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik: Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.
Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.

 • Aktuality ke sběru dat zveřejňované na webu MŠMT zde.
 • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
 • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
 • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace k vykazování žáků středních škol v oborech L0 + H naleznete na webu MŠMT zde.
 • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
 • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
 • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace a metodické pozn. k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušena nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele ke stažení výše. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.

zdroj: MŠMT

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram