Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informace k předávání údajů ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří podle stavu k 30.9.2023 a VOŠ podle stavu k 31.10.2023

20. 03. 2022 - Magistrát hl.m. Prahy

Doporučujeme začít s předáváním dat v počátečním období sběru, aby bylo dost času na kontrolu generovaných sestav, opravy v evidenci i na případné dotazy. Sběr dat bude probíhat na „ostrém“ serveru https://matrika.msmt.cz/matrikas/.

Aktuálně

 • Aktuální informace pro sběr dat ze školních matrik zveřejněno MŠMT ve sběrové aplikaci "matrika" a ke stažení ZDE. Upozorňujeme na definici odloučeného pracoviště. Před importem dat zkontrolujte údaje v nabídce „Nastavení částí“, zda odpovídají skutečnosti (počtu a názvu předávaných souborů). Na stránkách MŠMT https://www.msmt.cz/file/53592/ nebo https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/ekonomika-skolstvi/dulezite-dokumenty naleznete zpřesňující výklad pojmu "další pracoviště" pro účely financování nepedagogické práce ze státního rozpočtu, který se primárně týká škol zřízených obcí nebo krajem. O přidání/odebrání pracoviště žádejte prostřednictvím Vašeho správního úřadu. Při testování je nutné importovat všechny vytvořené datové soubory k rozhodnému datu 30.9.2023 (MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatoře reps. 31.10.2023 (VOŠ).
 • Z důvodu rozložení zátěže sběrových serverů je nanejvýš vhodné, abyste správnost importovaných souborů ověřili nejdříve na testovacím serveru https://profa.msmt.cz/matrikas (zpřístupněn), a to i v měsíci dubnu a teprve následně odeslali na „ostrém“ serveru již zkontrolovaná data. A je nezbytně nutné, aby všechny předávané údaje zkontroloval ředitel školy, který výkaz pro odeslání správnímu úřadu potvrzuje svým podpisem.
 • V rámci sběru dat z matrik jsou sbírány údaje o žácích/studentech se speciálními vzdělávacími potřebami. Data budou předávána formou individuálních dat ze školních matrik a tyto údaje jsou součástí dat dalšího anonymizovaného souboru, který se týká žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a přiznaných podpůrných opatření - z těchto dat se vygeneruje příloha "R 43-01 výkazu o škole/školském zařízení o poskytovaných podpůrných opatřeních personálního charakteru a jejich finanční náročnosti pro rozpočtové účely roku 2024". Předání dat prostřednictvím přílohy R 43-01 nemá vliv na financování podpůrného opatření v roce 2023. Pro potřeby financování podpůrného opatření v roce 2023 je nutno vykazovat data průběžně (tj. i včetně měsíců září až prosinec) ve výkaze R 44-99. Ve výkaze R 43-01 nesmí být vykázána ta podpůrná opatření, jejichž poskytování bude zahájeno až po rozhodném datu, ke kterému je sestavován výkaz o škole/školském zařízení.
 • Dále upozorňujeme, aby školy aktualizovali/udržovaly platné kontaktní údaje pro sběr ze školních matrik na adrese http://sberdat.uiv.cz/login/ . Informace, týkající se sběru dat z matrik MŠMT (které je gestorem sběrů dat) zasílá na tyto kontaktní údaje, a proto školy, které je neaktualizují, nebo je nemají vyplněné, je nemusí vůbec obdržet.
 • Po zdařeném importu dat věnujte pozornost správnosti vygenerovaných sestav - výkaz, přehledky. Kontrolou zejména počtu tříd, žáků a jejich speciálních vzdělávacích potřeb můžete odhalit chyby.
 • Další aktuální informace ze sběrové aplikace "matrika" k seznámení ZDE (v aplikaci naleznete pod ikonou vykřičníku vpravo nahoře).
 • V rámci podzimního sběru to ještě není povinné, ale doporučujeme tuto možnost využít. Předávat údaje ze školních matrik o mateřské školy a přípravné třídy základní školy a přípravný stupeň základní školy speciální se bude povinně předávat od školního roku 2025/26, kdy školy již nebudou předávat výkazy S 1-01 a S 4c-01 současným způsobem. Na základě vyhlášky č. 388/2022 Sb., která novelizovala vyhlášku č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), bylo rozšířeno předávání individuálních údajů ze školních matrik o mateřské školy a přípravné třídy základní školy a přípravný stupeň základní školy speciální. Jestliže je tedy součástí ředitelství i mateřská škola nebo má škola děti v přípravných třídách či přípravném stupni (a umožňuje-li to používaný školní evidenční systém), je možné otestovat i import těchto dat na „testovacím“ serveru na adrese https://profa.msmt.cz/matrikas/, přičemž data se prozatím nezasílají správnímu úřadu.

Sběr dat ze školních matrik ZŠ, SŠ, konzervatoří k rozhodnému datu 30.9.2023 bude probíhat od 1.10. do 16.10.2023 a sběr dat ze školních matrik VOŠ k rozhodnému datu 31.10.2023 bude probíhat od 1.11. do 15.11.2023.

Škola bude předávat data s doplněnými požadovanými komentáři správnímu úřadu stiskem tlačítka „Odeslat“ ve volbě „Odeslání SÚ“.  Před odesláním zkontrolujte vygenerovanou sestavu výkazu.

V rámci sběru dat k 31.3.2023 odesíláte na správní úřad:

 • základní školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M3, případně příloha R43-01
 • střední školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M8, případně příloha R43-01
 • konzervatoře - potvrzený výtisk sestavy M9, případně příloha R43-01
 • vyšší odborné školy - potvrzený výtisk sestavy výkazu M10, případně příloha R43-01

Po odeslání výkazu elektronickou formou ve sběrové aplikaci MŠMT zasílejte písemné výtisky výkazu (sken tištěné verze výkazu - podepsané ředitelem školy/školského zařízení a orazítkované) pouze do datové schránky hl. m. Prahy 48ia97h (s uvedením, že je určena pro odbor školství, mládeže a sportu).

Z důvodu nastavení automatizovaného zpracování těchto zpráv musí nově pro jednoznačnou identifikaci text v poli "Věc" datové zprávy začínat textem „Sběr dat IČO“, nebo „sběr dat IČO“. Za tímto textem uvádějte IČO Vaší organizace.

Vzor:
Sběr dat IČO XXXXXXXX
nebo
sběr dat IČO XXXXXXXX

Při opravách individuálních údajů ze školní matriky (z důvodu zjištění chyb ve výkazu nebo jeho vrácení zpracovatelským místem/MŠMT k opravě) základní školy (M3), střední školy (M8), konzervatoře (M9) nebo vyšší odborné školy (M10) je třeba opravit údaje ve školní evidenci, znovu importovat soubory na matriční server, zkontrolovat sestavy, doplnit komentáře (jsou-li požadovány) a znovu odeslat ve sběrové aplikaci "matrika". Následně také opětovně odeslat opravený písemný výtisk výše uvedeným způsobem.

Kontakt na zpracovatele na správním úřadu (MHMP) dle typu výkazu naleznete:

Na zkušebním serveru https://profa.msmt.cz/matrikas/ (zpřístupněn) je možné testovat správnost předávaných dat k rozhodnému datu 30.9.2023 (MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře)/31.10.2023 (VOŠ). Před importem dat na "ostrý" server doporučujeme ověřit správnost dat na tomto testovacím serveru.

Aktualizace kontaktních údajů osob, zabývajících se předáváním individuálních údajů ze školních matrik: Údaje o kontaktních osobách pro předávání dat ze školních matrik udržujte stále aktuální. Aktualizaci kontaktních údajů provádějte stiskem tlačítka "Aktualizace kontaktních údajů školních matrik" na stránce školy na serveru http://sberdat.uiv.cz/login/ s použitím přihlašovacích údajů pro standardní sběr výkonových výkazů.

Při ztrátě (zapomenutí) hesla nebo při potížích s přihlášením kontaktujte adresu hesla@msmt.cz. (Do textu zprávy vždy uvádějte Vaše přihlašovací jméno do systému (RED_IZO) a uveďte systém (server), pro který heslo požadujete.
Další dotazy můžete (s uvedením IZO školy) zasílat na adresu matrika@msmt.cz.

 • Aktuality ke sběru dat zveřejňované na webu MŠMT zde.
 • POKYNY a VYSVĚTLIVKY k výkazům naleznete zde.
 • Vzory formulářů a vysvětlivky na webu MŠMT zde.
 • Základní informace k předávání údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Předávání údajů ze školních matrik při slučování a splývání škol naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace k vykazování žáků středních škol v oborech L0 + H naleznete na webu MŠMT zde.
 • Číselníky (pro předávání individuálních dat ze školních matrik a pro uchazeče VOŠ) naleznete na webu MŠMT zde.
 • Datová rozhraní pro předávání dat naleznete na webu MŠMT zde.
 • Příklady posloupnosti vět v předávaných datových souborech naleznete na webu MŠMT zde.
 • Informace a metodické pozn. k předávání individuálních údajů ze školních matrik naleznete na webu MŠMT zde.
 • Uvedené informace ke sběru dat ze školních matrik naleznete na webových stránkách MŠMT zde.

V případě, že je škola nebo školské zařízení mimo provoz, zrušena nebo ukončena jeho činnost je nutné dát e-mailem zprávu zpracovatelům výkazů. Kontakt na zpracovatele ke stažení výše. Do emailu vždy uvádějte REDIZO školy.

zdroj: MŠMT

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Podobné články

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram